Vokieeio konferencijo vertimas

Vertimas þodþiu, vadinamas post-translation, yra vienintelis aiðkinimo bûdas, kuris vyksta po kalbëtojo kalbos. Vertëjas iðeina arti kalbëtojo, atidþiai klauso jo pareiðkimø ir po to, kai jis yra, pateikia já savo kalba. Daþnai kalbama ið ankstesniø komentarø. Ðiuo metu nuoseklus vertimas tampa sinchroniniu vertimu.

Nuoseklus vertimo metodas pasirenkamas tik ið svarbiausiø patarimø ir praneðimo. (Anglø kalbos „vertëjas“ vertinamas ið veiksmaþodþio „interpretuoti“.Nuoseklus vertimas daugiausia vyksta nedideliu dalyviø skaièiumi, pavyzdþiui, specialistø susitikimuose, ekskursijose, derybose, mokymuose, spaudos konferencijose ar verslo susitikimuose. Sëkmingai naudojami nuoseklûs interpretacijos, kai autorius negali pateikti reikalingos árangos sinchroniniam vertimui. Kartais atsitinka, kad net patyræs vertëjas pageidauja versti trumpesnius kalbos fragmentus arba net sakiná po sakinio, kad pareiðkimo turinys bûtø kuo tiksliau atkuriamas. Taigi, tai greitai verèia ryðá. Nuoseklus vertimas yra suskirstytas tik verèiant ryðá á vertimo fragmentø ilgá. Atsipalaidavusiuose susitikimuose atliekami liajono vertimai, nes jie yra ðiek tiek varginantys klientui, kuris yra priverstas palaukti ðiek tiek laiko treniruotëms.Nuoseklus vertimas þodþiu yra rimtas darbas, norintis, kad vertëjas atliktø tinkamà darbà ir tobulø kalbø mokymàsi. Labai gerai parengtas ir apmokytas, jis sugeba sukurti net deðimties minuèiø kalbà. Vertëjas neturi laiko pagalvoti apie tinkamà þodá. Vertimo metu jis turi prisiminti numerius, datas, pavadinimus ar ámones. Siekiant iðsaugoti vertimo kokybæ prieð gamybà, nuoseklusis vertëjas turëtø gauti reikiamà medþiagà apie vertimo temà ir sritá. Jie gali gyventi kalbø ar pristatymø tekstuose.