Vokieeio kalbos mokytojas

Vertëjas yra puiki profesija, kuri susilieja su nuolatiniu gyvenimu su darbuotojais. Todël asmeniui, kuris atitinka ðià profesijà, dizainas ir veikimas yra labai svarbûs ir dar turi bûti atliekami kartu su savoir-vivre mintimis. Bûtina uþtikrinti, kad mûsø elgesys ir charakteris visada parodytø pagarbà kitam asmeniui, taèiau nepamirðkite pritaikyti tinkamo aprangos prie kovos, kurioje atsidûrëme. Apskritai, jûsø drabuþiø spinta ir noras pasirinkti stiliø turëtø vyrauti kostiumas, o moterø atveju - elegantiðkas kostiumas, nors modelio statybvietëje toks kostiumas bus jauèiamas gana komiðkas, o aukðtakulniai batai gali pasirodyti ne tik patogûs, bet ir pavojingi , Kitaip tariant, turinio sakinyje „kaip jie mato tave, kad jie jums raðytø“, turëtume ásitikinti, kad reikalingas pirmasis pojûtis. Mes turëtume padaryti savo suknelæ ir tapti saugumo þmogumi ir átikinti, kad egzistuoja kompetentingos moterys, profesionaliai dirbanèios.Kitas labai svarbus klausimas vertëjo darbe yra tai, kad vertëjas turi dalyvauti vertimo þodþiu metu. Paprastai priimamas deðinës pusës principas, t. Y. Vertëjas (kuris yra susirinkimo kapitonas, jis laikosi pozicijos atitinkamoje ðeimininko pusëje. Kita vertus, jei bus platus poþiûris, tuomet informacija apie vertëjo pozicijà pateikta diplomatinëje ataskaitoje, kurià vertëjas turëtø grieþtai laikytis.Tada kyla klausimas apie patys vertimus. Nepriklausomai nuo turinio, siunèiamo gryninimui, ir vertëjo nuomone, vertimà atliekantis asmuo turëtø turëti absoliuèià kontrolæ emocijø atþvilgiu ir dirbti tik su vertimais, kuriuos jis girdëjo, nepridëdamas nieko ið savo ar be jokiø slopinimo. O kas, jei þmogus pasisakë uþ bausmæ, kurios ryþtingumas nëra stiprus? Esant tokiai situacijai, mes nesigëdame paklausti, mes absoliuèiai ne improvizuojame. Kad atsitiktø, kad mûsø klaida nepastebës, ir jei parodysime, kad neteisingai iðversti pagrindiná sakiná, tai gali sukelti rimtø pasekmiø.Pasibaigus individualiam vertimui, vertëjas turëtø prisiminti, kad jis nëra nematomas ar negirdimas. Tai reiðkia, kad ne tik vertimo raðtu metu, bet ir per visà posëdá. Kitaip tariant, visada turëtume turëti aukðtà kultûrà ir pagarbà kitiems þmonëms.