Vitaminai pried planuojama nedtumo vaistinae

Sezono metu, kai stengiamës surasti vaikà su mûsø partneriu, kasdien yra bloga medþioklë dþiaugsmingoms naujienoms. Labiausiai noriai, po santykiø, nuvykome á vaistinæ nëðtumo testui ir paruoðëme jà informuoti ðeimà ir draugus apie artëjanèià ðeimos plëtrà. Taèiau daþnai atsitinka, kad be gerai suplanuotø pastangø nëðtumo testas parodë, kad nëðtumo metu neegzistuojame. Negalima atbaidyti, namø nëðtumo testas gali bûti neteisingas.

Pirmiausia reikia suprasti, pavyzdþiui, vaistinëje matomus nëðtumo testus. Jø buvimas yra labai praktiðkas. Jis pagrástas HCG hormonø (sukurtø nëðtumo atveju nustatymu ðlapime. Nëðtumo testai yra labai patogu rëmei ir taip pat labai subtilûs, todël juos reikia vartoti pagal pateiktame lapelyje pateiktus nurodymus.

Þinoma, paprastai þinomi nëðtumo testai nëra neklaidingi. Jø neátikëtinumas gali atsirasti dël keliø veiksniø:

pasibaigæs - neturëtø bûti vartojamas toks pats kaip bet kuris naujas maistas, farmakologinë ar dermatologinë medþiaga, nëðtumo testai po galiojimo pabaigos. Taip yra todël, kad jo vaidmenys gali bûti sutrikdyti, o galas bus neátikëtinas,papildomø vaistø vartojimas, moters amþius - nëðtumo testo pabaigoje idëja yra ne tik tinkamas veiksmas ir laukimo laikas nuo galimo apvaisinimo. Taip pat yra þinomos moters, jos vaistø ir amþiaus ligos. Ðtai kodël moterys, serganèios inkstø liga, penëjimu ir antidepresantø vartojimu, siekiant geriau paþvelgti á ðá atvejá, turëtø kreiptis á specialistà, nes jø sëkmei bandymas gali parodyti nëðtumà, kuris ið tikrøjø neávyko,mikroporas - kartais tai lemia tai, kad nëðtumo testas nustatë nëðtumà, bet po keliø dienø, po to, kai já ið naujo administravo, jis buvo neigiamas. Todël galima pastebëti, kad ji prisijungë prie træðimo, taèiau embrionas nesutiko ásèiose. Tokiu atveju bûtinai praneðkite specialistui, nes gali bûti negimdinis nëðtumas,skubëjimas - tai daþniausia nëðtumo testø trûkumø prieþastis. Nors gamintojai prisiekia, kad matavimø dëka ðiandien galësite rasti nëðtumà ðeðtà dienà po apvaisinimo, turëtumëte suprasti gerà svarbià detalæ: HCG yra kuo anksèiau pastebimas, tik vëliau ðlapime. Todël, kad bûtø aiðku, geriau laukti papildomos savaitës, kad bûtø svarbesnë laisvë.

Ðiuo metu nëðtumo testai atliekami taip, kad 99,9 proc. Atvejø nustatytø nëðtumà. Visada turëtumëte nepamirðti, kad jokiu bûdu nëra neklaidinga ir dël didesnës laisvës, turëtumëte kreiptis á specialistà ir atlikti specialius testus. Visada klaidø atveju testas paprastai nustato, kad nëðtumas neturi, ne, ir atvirkðèiai. Todël moterys, kurios nenori pastoti, gali jaustis nuramintos neigiamo tyrimo rezultatu.