Valgyti kiaudinius

Neseniai mes turëjome Valentino dienà, todël nusprendþiau paruoðti kelià savo mergaitei. Làstelëse turëjau dviejø patiekalø vakarienæ ir desertà, kurá supa vynas ir kvapiosios þvakës ið netoliese esanèios "DIY" parduotuvës. Puiki idëja - ðukutës. Labai geras patiekalas, bet taip pat sunku padaryti, nes midijas reikia gerai kepti, kad ið jø iðvytumëte, að tenkina skoná.

Deja, virëja yra ðiek tiek vidutiniðkas nuo manæs. Tiesà sakant, galëèiau pasakyti, kad pradedantysis, nes tai bûtø beveik tiesa. Jûs radote receptà ðiems sandpikams internete. Kad man buvo sunku suprasti pusæ teksto, nes viskas buvo paraðyta anglø kalba! Na, vis dëlto að neatsisakiau, viskà supratau á vertëjà ir planuosiu elementà pagal virtuvës intuicijà (kurià að tiesiog neturiu. Að nusprendþiau duoti ðias midijas ið darþoviø grupës. Taèiau pamirðau, kad pirmiausia turite iðvalyti ir supjaustyti darþoves. Að maniau, kad reikia pabrëþti, nes scenos buvo maþiau ir maþiau, ir man buvo gerai. Að pradedu maþinti darþoves, að tiesiog atsitiko pirðtu ant mano pirðto ... Na, að ne atsisakiau kaip svarbus sveèias. Jis sutiko idëjà - darþoviø pjoviklá. Tuo metu jis neabejotinai buvo hitas. Ne visai, kad pjaustyèiau kelias sekundes, vis tiek neturëjau bijoti, kad að naudoju pjaustyklæ. Jei visa tai buvo paruoðta, jis ádëjo ðukutës. Viskas kepama taip pat, kai atvaizdo ið interneto kortelës, kurioje radau receptà. Taèiau að pamirðau, kad turiu padaryti keletà sriubos. Að greitai iððokdavau á ðalia esanèià parduotuvæ, kad uþpilta rûgðtos sriubos indelyje ir iðleido jà á puodà, o po to tik prieskoniais. Dël deserto turëjau ledà á ðaldiklá ðaldytuve. Gerai, kad galëèiau motyvuoti save, jei tai sukeltø dienà anksèiau, nes daugiau negalëèiau nieko padaryti. Turiu pripaþinti - kelias minutes, kad iðgelbëjo mane, darþoviø pjaustytuvas sutaupë mano dviejø patiekalø vakarienæ. Mergaitë buvo nustebinta ir pagarba mano kulinariniams ágûdþiams.