Toruno gastronomijos aranga

Pasaulis jau keièiasi, taip pat yra gastronomija ir gastronomijos aksesuaras. Ðiandien geras gastronomijos taðkas yra absoliuti virëjø laboratorija. Su baldais ir technologijomis, taip pat maisto, restoranø, kaviniø, barø ar maþesniø barø paruoðimo, sandëliavimo ar transportavimo bûdais auga kaip grybai po lietaus. Pradëkime nuo kasdienybës, kurios yra laivai.

Gerà vietà pasiþymi didelë árangos vertë, kurioje suvartojama. Pirmenybë teikiama puodams ar ávairiø dydþiø indams su nerûdijanèiu plienu, eikime tiesiai prie ðio pasaulio mechanizuotø prieþasèiø. Dël perdirbimo, taip lengvai suvartoja mus mësos, tikrai maiðytuvas, pavyzdþiui, spiralës. Taðkams, siûlantiems ávairiø rûðiø miltus savo meniu, patartina naudoti automatines talpyklas (kurios ðiandien „naudojasi tradiciniais naminiais koldûnais?] atrinktas modeliui restorane, tik konditerijos gaminiams. Jei gastronomija daro spaudimà maisto aukcionui, kuris yra platinamas aplink miestà, verta investuoti á termosus ir konteinerius. Èia ir gamintojai perduoda vieni kitus technologijoje, taigi yra ta, kad problema yra venos, kiek ámanoma lengvesnë ir tuo paèiu iðlaikant ðilumà. Bûkime maisto problemoje, nepamirðkime aptarnauti gërimø. Su jais susijusios problemos yra pavaldþios sifonams, sifono kasetëms, ávairiems rinkiniams, kurie palengvina medþiagø siûlymà ávaikinti, todël yra ðalta, ty gyva. Nuo kampo iki kampo girdimi skirtingi spintos, stalai, stovai. Kiekvienoje savaime gerbianèioje patalpoje turi bûti árengti tokie nerûdijanèio plieno árenginiai. Todël verta paminëti, kaip paklausti apie kambario higienà. Indaplovë yra realybë ne tik taupydama vandená, bet ir darbuotojø laikà. Ðiuo metu mes galime patenkinti dviejø tipø ðios standartinës árangos tipus, o plokðtelës pavidalo yra stiklo plovimo maðina, o ðalia jo yra indø plovimo maðina puodeliams, stiklams, ilgesniems ir akiniams.