Tipidkas anglo filologijos studentas

Nors vertimo rinka ðiuo metu plinta su maþais talentais (kasmet tûkstanèiai iðtroðkusiø studentø iðeina ið filologijos fakultetø, vis dar yra labai svarbus geriausias, geriausias ir geriausias kainos vertëjas.

Viskas, kas atsilieka uþ istorijà, kad pasiûlymai kartu su vertimu, ty tekstais ar tomis paèiomis þodinëmis pastabomis, yra daugybë, daugelis jø neatitinka mûsø dëmesio. Tarkime, kad mûsø interesø tikslas yra suprasti anglø kalbà Varðuvoje. Kaip já atrasti? Kaip „neperþengti“ pasiûlymo kokybës ir laiko, o svarbiausia, kaip iðvengti laiko ir pinigø ðvaistymo? Mes bandysime apie tai raðyti dabartiniame tekste.

Internete siûlomo pasiûlymo atsiradimas yra svarbus veiksnys norint gauti gerà vertimà. Ið anksto turëtume atmesti visus ðiuos pasiûlymus, kuriø statyba sutrumpinta iki trijø ar keturiø sakiniø. Tikrasis vertëjas, kaip anglø filologijos absolventas ar kitas, gali ðiek tiek pasakyti apie save - taip ir formoje, skatinanèioje potencialø vartotojà laimëti ið savo paslaugø. Todël svarbu, kad vertëjo pateiktas pasiûlymas bûtø tikslus ir glaustas, taèiau su paskutiniu trumpumu mes negalime perdëti. Mûsø dëmesys turëtø bûti sutelktas á ið anksto kalbëjusius vertëjus, kuriø temomis jie jauèiasi geriausiai - ypaè jei norime mokykloje ar universitete suteikti kvailà popieriø, o specializuotà tekstà, kurio reikalauja vertëjo patirtis (daþnai specializuotas þodynas, kurá reikia versti asmuo, netenkantis problemoje, ir todël verta rasti þmogø, kuris þinotø, ko ieðko. Vertimo biure verta ieðkoti teisingo vertëjo.

Kita svarbi iðimtis yra vertëjo laikinumas - svarbu, kad jis per kelias dienas mums pateiktø vertimø. Daþnai galite susitikti su vertëjais, kurie paprastame pasiûlyme nieko nepaminëja ágyvendinimo etapo metu. Bûtø klaida, kad turtà bûtø galima iðgelbëti (nebent mes juos suþinotume tiesiogiai, kai mes gauname darbà. Jei mums rûpi laikas, mes taip pat nerûpi klausytis pasiteisinimø dël tos paèios ligos ar sulauþytos kojos, geriau investuoti á kaþkà, kuriam pasitikima. Èia mes einame á pilnà pareiðkimà: ávertinkime pasiûlymo patikimumà. Jei matome, kad jo kûrëjas daug laiko rengia, galime sukurti tikrumà, kurá jis nori savo klientams.