Thmonio vethimas

Nuo 2011 m. Kiekvienas taksi vairuotojas, teikiantis transporto paslaugas moterims, turi turëti galimybæ gauti pinigø automobilyje. Veþëjai, dirbantys su savo paslaugomis, sutinka su naðta, nors ir pagal uþsienio verslo subjektus.

Neðiojami fiskaliniai kasos aparatai taksi vairuotojams iðsiskiria savo atitinkamais matmenimis. Jie paprastai turi rankenas, leidþianèias tvirtai pritvirtinti transporto priemonæ ir maitina ne tik á ádëtus akumuliatorius, bet ir prijungtas prie automobilio akumuliatoriaus, kad jie neiðleidþia per visà pamainà. Paprastai prietaisas yra ekranas, leidþiantis ið jo nubrëþti tiesias ir horizontaliàsias knygas. Atminkite, kad taksometro ir kasos aparato nurodymas turëtø bûti aiðkus, kai vaþiuoja taksi vairuotojas ir keleivis.Papildomos funkcijos, gerokai pagerinanèios kiekvieno veþëjo darbà, yra: galimybë tiesiogiai prijungti kasos aparatà tiesiai á taksometrà, kurio dëka gavimas gali bûti automatiðkai spausdinamas, galimybë suteikti nuolaidas arba atðaukti sëkmæ, kai klientas atsisako iðlaidø. Taksi vairuotojo kasos aparatas buvo sukurtas daugiausia dël ðios profesijos savybiø. Ið jø atspausdintas kvitas turi keletà ádomiø dalykø, tokiø kaip kelionës laikas, nuvaþiuotas atstumas, taksi numeris arba individualiuose tarifuose naudojamø ámoniø skaièius. Taksi vairuotojas taip pat gali pateikti informacijà apie papildomas paslaugas, gautas gavimo metu, ty bagaþo gabenimà, gyvûnø transportavimà ir kt.Þinoma, kaip ir kiekvienas kasos aparatas, jie yra standartinës funkcijos - kasdienës ataskaitos, mënesio ataskaitos, kasos bûsenos, atsiskaitymo ataskaitos ir papildomo taksometro nustatymø ataskaitos spausdinimas.Fiskalinis kasos aparatas taip pat gali bûti susietas su taksometru ir prilyginti vienam árenginiui, o ágyvendinant ðá sprendimà daþnai neveikia, nes ypaè prieðinasi prietaiso veikimo momentui ir reikalauja daþnai keisti popieriaus ritinius. Galima, kad árenginyje bûtø daugiau ryðiø su neðiojamuoju kompiuteriu atitinkamø funkcijø ar programinës árangos atnaujinimø paruoðimui.Pinigai yra turtingi ir tinkami automobilyje, kodël nepakanka, kad jis bendradarbiautø su daugeliu taksometrø, todël elgtøsi ne su automobiliu, tada já galima perkelti á biurà arba pastatyti ir parengti ataskaitas. Tai dar labiau prisideda prie kasos vagystës per ilgà sustojimà.