Tai yra pavojinga zona

ATEX - yra galiojanti Europos Sàjungos direktyva. Apibrëþia esminius reikalavimus, kuriuos turi atitikti bet kuris gaminys, skirtas naudoti sprogioje aplinkoje. Konkretûs reikalavimai nustatomi pagal dabartinæ direktyvà. Ir reikalavimai, kuriø nereglamentuoja nei direktyva, nei standartai, gali bûti vidaus taisykliø, kurios prasideda ðiose valstybëse narëse, medþiaga.

procedûraÐie reglamentai gali ne tik skirtis nuo direktyvos, nei geri lûkesèiai. Kadangi ATEX direktyva 94/9 / EC ápareigoja mus CE þenklu. Taip kiekvienas „ATEX“ produktas, paþymëtas „Ex“ þenklu, pradþioje turëjo bûti CE þenklu paþymëtas gamintojo. Be to, atlikite procedûrà arba sutampa su esamu „treèiosios ðalies“ dalyvavimu, jei gamintojas naudojo kità modulá nei A modulis

http://lt.healthymode.eu/multilan-active-pasirengimas-geram-klausos-gerinimui/Multilan Active. Pasirengimas geram klausos gerinimui

Reglamentø suvienodinimasKadangi nenuosekli saugos taisyklës atitinkamose ES srityse turëjo dideliø apribojimø bet kokiems prekiø srautams tarp valstybiø nariø, buvo nuspræsta ðias nuostatas suderinti. Sëkmingai naudojant prietaisus, naudojamus praktikoje erdvëse, kurioms gresia sprogimas, 1994 m. Kovo 23 d. Europos Parlamentas ir Europos Sàjungos Taryba paskelbë Direktyvà 94/9 / EB ATEX, kuri ásigaliojo 2003 m. Liepos 1 d. Taip pat ádiegta Direktyva 1999/92 / EB ATEX137 - tai dar vadinama ATEX naudotojais. Tai susijæ su nedideliais darbo saugos reikalavimais darbo vietose, kuriose galime patekti á sprogià aplinkà.Pirmoji direktyva buvo priimta 2003 m. Antroji direktyva buvo ákurta 2003 m. Geguþës 29 d. Ûkio, dalykø ir socialiniø metodø ministerija ir pradëjo 2003 m. Liepos 25 d. 2010 m. Spalio 31 d. profesinë higiena, susijusi su perspektyva pasiekti sprogià aplinkà darbo prasme, kuri pakeitë 2003 m. reglamentà.