Straipsnio vertimo kaina

Straipsnio vertimas pats savaime yra gana sunkus. Jei reikia iðversti tekstà, turime atsiþvelgti ne tik á „iðmoktus“ þodþius ir sakinius, bet ir turëti daugelio idëjø, kurios yra tokios specifinës kiekvienai kalbai. Faktas yra tas, kad asmuo, paraðæs straipsná anglø kalba, nesukuria jo grynai „akademiniu“ bûdu, bet naudoja savo unikalius simbolius ir minëtas idiomas.

Denta Seal

Paskutinëje sutartyje, kad visuotinio interneto tinklo darbas visada yra dar didesnis, daþnai atsiranda poreikis versti svetainæ. Pvz., Pavyzdþiui, svetainë, kurioje planuojame atvykti á populiarià auditorijà, turime jà parengti keliomis kalbomis. Verèiant tinklalapio turiná, pvz., Anglø kalba ir mûsø kalba, jums reikia ne tik versti, bet ir energijà, skirtà apibrëþti savo sakinius ir apraðymus, kurie originalo kalba yra neiðversti. Kaip jis laukia darbe? Iðversti bet kurios anglø kalbos svetainës turiná naudodami „Google“ vertëjas. Nors bendra straipsnio prasmë bus iðsaugota (mes galime atspëti, kokia yra konkreti svetainë, jau logiðka sakiniø ir sintaksës seka bus nepakankama. Tai yra paskutinis galimas, nes „Google“ vertëjas iðverèia pasirinktà tekstà pagal þodá „þodis“. Todël versle neturime pasikliauti profesionalios, daugiakalbës svetainës sukûrimu. Kadangi knygø vertëjo þiniatinklio puslapiuose greièiausias ateities þmogus nepakeis maðinos. Net ir tinkamiausia programinë áranga neturi abstrakto màstymo gebëjimo. Tai, kà ji gali padaryti, yra pagalba pagal asmens, perkelto á pasirinktà programavimo kalbà, logikà. Todël net geriausi dokumentai verèiantys taikymai yra gerokai atsiliekantys nuo profesionaliø þiniatinklio vertëjø, ir tai tikriausiai bus visam laikui. Jei kada nors pasirodys paþangus árankis, turintis stipraus ir abstrakto „màstymo“ kelià, tuomet bus toks pat mûsø civilizacijos poveikis. Apibendrinant, gerø vertëjø ugdymo vietoje turëtø bûti sukurtos atitinkamos didaktinës priemonës, kurios ne tik mokys vertimus „þodþiais þodþiu“, bet ir patys remia abstrakèià mokyklos supratimà tam tikra kalba.& Nbsp;