Saugos standartus thaidimo aikdtelese

Svarbus pramoninës praktikos klausimas yra rûpinimasis, kad bûtø laikomasi ástatymø, susijusiø su ástatymø ar teisës aktø, standartø. ES teisës aktai, kurie mûsø regione yra visiðkai privalomi, taip pat yra labai svarbûs. Pavyzdþiui, ATEX direktyva reikalauja, kad verslininkai uþtikrintø tinkamà techniná árangos lygá sprogimo keliamose vietovëse.

http://lt.healthymode.eu/revitalum-mind-plus-vaistas-skirtas-atminciai-ir-koncentracijai-gerinti/

Tai nëra lengva uþduotis, nes maðinos, kurios atlieka dabartinius populiariausius reikalavimus, nepriklauso, o daugelis ámoniø ir gamyklø iki ðios dienos naudoja árangà, kuri gali bûti pakeista net istorine. „Atex“ árenginiai yra technologiðkai paþangûs árenginiai, atitinkantys ATEX informacijà, kuri mûsø sveèiams suteikia aukðtà saugumo lygá. Negalima paneigti, kad kiekvienam gamybos ámonës savininkui ðis vaidmuo turëtø bûti praktiðkiausias. Verta prisiminti, kad darbdavys prisiima asmeninæ rizikà, kad nelaimingo atsitikimo darbe atveju jis turës patenkinti socialinius darbuotojo poreikius. Deja, tai yra jaunos sumos, todël labai svarbu uþkirsti kelià tokiø ávykiø atsiradimui. Visø pirma patiekalai, pritaikyti prie ðios taisyklës sàlygø, bus gryna investicija daugelá metø. Jie turëtø duoti aiðkias pajamas dabar jau pirmaisiais naudojimo mënesiais. Jo dëka, su ágûdþiais, galësime gràþinti skolà, kurià patyrëme minëtø maðinø pirkimo vietoje. Verta prisiminti, kad „Atex“ direktyva buvo sëkmingai ágyvendinta á savo teisiná planà ir kad kiekviena gamybos ámonë veikia. Kiekvienas turi prisitaikyti prie savo reikalavimø, kai paprasta pakeisti senus árenginius. Verta prisiminti, kad to nepadarius, gali kilti grësmë tvirtoms finansinëms nuobaudoms, kurios labai sumaþina mûsø ámonës biudþetà. Verta galvoti apie tai anksèiau.