Profesine praktika

Darbas daugelio þmoniø þmogiðkøjø iðtekliø srityje siejamas su kita, sausa ponia, ant kurio stalo yra sukrauti ávairiø dokumentø krûva. Nieko negerai. Vis daugiau jaunø merginø renkasi toká vystymosi kelià, o dokumentø krûvos mus pakeièia saugomais failais kompiuteryje. Darbdaviai daþniau ádarbina kitus darbuotojus, teikia jiems mokymus, teikia gerus skaitymo árenginius. Darbuotojo atveju tai yra paskutinis daþniausiai neðiojamas kompiuteris, verslo telefonas ir atitinkama þmogiðkøjø iðtekliø programa.

Asmeniniø bylø tvarkymas ámonëje, atlyginimø nustatymas, medþiagø iðleidimas yra neatskiriama verslo dalis. Todël darbdaviai maksimaliai sumaþina rizikà, kad ðiuo aspektu gali atsirasti trûkumø. Geras kadrø tikslas - bûti labai atleidþiamas nuo darbuotojo ir dël to, vietoj to, kad daug laiko praleidþiate rankiniu bûdu raðant dokumentus, ieðkant reikalingos informacijos ar iðduodant sertifikatus þmonëms, jie gali sutelkti dëmesá á dinamiðkesná ir ádomesná darbà. Ðiandienos personalas yra labai modernus. Daþnai vyrai turi apie trisdeðimt metø, taèiau jie yra energingi, entuziazmas skaityti, taip pat labai originalûs. Ástaigos personalo skyrius neapsiriboja vien dokumentacijos rengimu, taèiau taip pat rekomenduojama paklausti apie darbuotojø vystymàsi, jø gerovæ ir ákvëpimà dirbti. Ypaè ypaè asmeniniai darbuotojai iðrado ávairius ámoniø konkursus, organizuoja integracijos keliones, rengia kursus apie tarpasmeniná mokymàsi sveèiams. Be to, ámonës þinomumas taip pat labai pageidaujamas, jie daþnai suminkðtina vardo konfliktus, pirmiausia mato, kada þmogus turi vienà problemà, jie gali klausytis ir patarti. Geras þmogiðkøjø iðtekliø darbuotojas dabar yra vertingas, o priþiûrëtojai uþ tà asmená yra gerai apmokëti, nei manë. Tinkama personalo politika korporacijoje yra jos teikimo taisyklë. Be jo jie naudojo keletà puikiø chaosø. Net ir geriausio rezultato vardas neegzistuoja, kad galëtø dirbti be tinkamai veikianèio þmogiðkøjø iðtekliø skyriaus. Ponai, labai daþnai yra pavyzdys kitiems darbuotojams.