Planetos themes pasakos

Atmosfera, t. Y. Planetos Þemæ supantis dujø gaubtas, greièiausiai bus laikomas sprogiuoju ar sprogiuoju. Nesprogus gydymas yra toks, kad jame nebûtø praleidþiama jokiø sprogmenø, uþtikrinanèiø, kad jame bûtø visi standartiniai produktai.

Taèiau sprogstama, kai yra elementø, esanèiø dujose ar dulkëse, kurios gali bûti sprogstamos. Sprogioje aplinkoje pasirenkama potencialiai sprogi zona.Sprogimo pavojaus zonø nustatymas grindþiamas klasifikavimu pagal tikimybæ ir sprogios aplinkos laikà. Galime kalbëti apie degias dujas, miglas ir degias poras, arba apie degius skysèius.

Dujø, rûko ir degiø skysèiø garai patenka á tris zonas:- 0 zona - pasiþymi tuo, kad tai erdvë, kurioje ilgà laikà ar ilgà laikà yra sprogioje aplinkoje, kurioje yra degiø medþiagø dujø, rûko ir garø pavidalu, \ t- 1 zona, kurioje ðios degiosios medþiagos yra, bet kartais, tinkamai veikiant,- 2 zona - kurioje sprogios atmosferos nëra tinkamo veikimo metu ir kai jis ávyksta - jis iðsivysto trumpà laikà.

Prieðingai, degûs skysèiai tokias zonas iðskiria kaip:- 20 zona - kurioje nuolat ieðkoma sprogiosios atmosferos degiøjø dulkiø debesyje,- 21 zona, kurioje laikui bëgant gali ávykti degiø dulkiø debesis,- 22 zona - kurioje degiø dulkiø debesys neveikia tinkamai veikiant, o jei tai ávyksta - ji trunka tik trumpà laikà.

Sprogimo pavojaus zonø atsiradimui reikalingas ypatingas pasitikëjimo ir profesinës higienos principø laikymasis.