Pilkos priethasties zona

Finansø ministerija plinta ávairiomis formomis, kad sumaþintø pilkàjà zonà ir vykdytø mokëtinus mokëjimus. Viena ið jø buvo socialinë kampanija, skatinanti vartotojø paklausà ásigijus prekæ ar paslaugà. Sunku pasakyti, kad ði kova buvo funkcionali: lenkai visà laikà elgiasi su mokesèiø inspekcija tiek, kiek jø prieðininkas, nei jø sàjungininkas, todël jie yra pasirengæ, o ne pareikalauti. Ne senas áprotis rinkti visus dokumentus, kad galëtume juos gráþti bet kuriuo metu, kurá galime stebëti net tarp skandinavø.

Fiskalinis kvitas yra dar vienas nereikalingas popierius, kuris sukrës mûsø kiðenes. Kodël reikia saugoti kvitus, nes jie taip pat iðduodami tokiu dokumentu su tokiu raðalu, kad po dviejø savaièiø negalite matyti, kas ið pradþiø buvo pasakyta apie juos?Gali kilti abejoniø dël tokio veiksmo efektyvumo, ministerija pateikë idëjà, kad jau lenkø prigimtyje buvo nuðautas puikiai, tai yra loterijos bilietas. Ásigijæ ne maþiau kaip 10 PLN ir gavæ èeká ið naujojo spausdintuvo, visi gali prisijungti prie interneto sienos ir iðsaugoti indëlá á automobilio loterijà. Loterijos nugalëtojas, þinoma, buvo vieðoji televizija.Manau, kad tokios uþduotys daro daug prasmës, nei kartoti, kad nuobodulys "imk fiskaliná gavimà, neleiskite man pavogti". Lenkai nemëgsta bûti mokomi - tai turbût vienas ið labiausiai prieinamø mûsø iðvaizdos bruoþø. Be to, lazdos metodas mums netinkamai veikia - komunistinës pajëgos suþinojo, ar opozicija net neiðsklaidë represijø, bet átvirtino jà ir ámetë á galutinæ pergalæ. Morkø galima naudoti toli nuo lazdelës, pavyzdþiui, galimybæ gauti automobilá.Að pats pajutau, kai apsipirkau prekybos centre, gavau kortelæ, leidþianèià naudoti taðkus uþ kiekvienà ásigytà produktà. Taðkai galëtø bûti toliau keièiami á materialinius prizus. Taigi bandþiau ásigyti parduotuvëje tik dabar, nors, jei að tai pasiektu, turëjau vaikðèioti apie tris kilometrus pësèiomis. Að atsisakiau tik tada, kai supratau, kad norint pasiekti vertingà prizà turëèiau daugelá metø apsipirkti ðiuo poþiûriu. Apdovanojimo paþadas tikrai daro átakà lenkams.