Pardavimai internetu kai uthsakote

Be abejo, ði dar platesnë verslininkø priemonë yra parduodama paðtu, jie saugomi internetu. Taip pat vargu ar stebina, kad mes praleidþiame XXI amþiuje, o tinklo pasiekiamumas yra puikus. Dël ðios prieþasties pridedama ir prekybos galimybiø ávairovë. Kada, nors taip yra, pateikiama informacija apie iþdà - verslininkà? Kà apie ásipareigojimà pristatyti kvitus? Galiausiai: kaip kasos aparatas atrodo pirmiau minëtame kontekste? & nbsp; Pagalvokite apie ðiuos tyrimus ir pradëkite identifikuoti svarbiausius faktus apie „internetiná kasos aparatà“.

Reglamentø pasikeitimas, kuris vëliau buvo reikðmingas 2015 m., Lëmë, kad Lenkijos verslininkai galëjo ávesti kasos aparatus kaip dalá privaèiø vaidmenø. Èia reikia pabrëþti, kad klubas su vadinamuoju paðto siuntø pardavimu ástatymø leidëjas iðlaikë, taèiau ðiems verslininkams pagrindà nuimti nuo kasos aparato, kuris kartojasi kaip geras sprendimas. Taèiau, nepaisant ðio atleidimo, jis turëtø prisiminti, kad nuostatos pasikeitë, tai yra vadinamieji prekiø, kurioms netaikoma jokia iðimtis, tiekimas.

Pereikime prie kito Finansø ministro 2014 m. Lapkrièio 4 d. Ið esmës atleidimas nuo sunkios uþduoties sistemingai saugoti apskaità naudojant kasos aparatus nepagerintø apyvartos ribos, dël kurios atsirado bûtinybë atlikti fiskalinius kasà. Todël Finansø ministerija neatðaukë sprendimo dël ápareigojimo kiekvienam mokesèiø mokëtojui naudoti kasos aparatus, tai yra, kà jie parduoda, iðlaikydami internetà (ir daþnai populiarias pardavimo platformas viename tinkle. Ið tiesø, norint gauti iðimtá pirmiau minëtame internetiniame pardavime, bûtina patenkinti tinkamas sàlygas, ir jos paminëtos paèiame reglamente, kurá verta aplankyti.

Taèiau, kai kategoriðkai nepaðalina kasos aparato pardavimo parduodant internetu? Parduodant ávairiø tipø kameras, telekomunikacijas, televizijà ir radijà. Sprendimas taip pat nëra prieinamas parduodant kvepalus. Operacijose, tiesiogiai susijusiose su tokiomis medþiagomis, verslininkas turëtø nedelsdamas iðduoti kvità. Ir jei reikia gauti kvità, taip pat reikia turëti kasos aparatà. Internetinë parduotuvë ir kasos aparatai - taip, kaip tai gali bûti rimta ir sudëtinga, o ne verslininkams, kurie taip pat nustebino ðiuos pokyèius.