Paragon atsiliepimai

Mes daþnai girdime apie veiksmus, kurie naudojami, kad þmonës þinotø, jog jie turëtø priimti kvità ið parduotuvës. Taèiau normaliam duonos valgytojui ðis kvitas ar jo apdorojimas nëra labai svarbûs. Galø gale, jis sumokës tà patá uþ apsipirkimà, nepriklausomai nuo to, ar jis priims èeká, ar ne. Taèiau ðiai skirtingai daliai, t. Y. Pardavëjui, arba parduotuvës savininkui, yra didelis skirtumas. Kvito iðdavimas reiðkia, kad kliento pirkimas atliekamas su iþdo pavadinimu.

Pareiga iðduoti kvitusTaèiau, kadangi jis nepanaudos ðio kvito, jis sutaupys paskutiná, nes jis negalës ásigyti, o visas kliento iðleistas pinigai ateis á jo kiðenæ. Ðis papildomas kelias nëra privalomas ir paprastas. Todël privaloma, kad kasos aparatas atitiktø interesus. Paskutinæ sumà turëtumëte ádëti visus vyrø ásigytus pirkimus ir ásitikinkite, kad gavote kvità. Gali atsitikti, kad kontrolës parduotuvë ateis á parduotuvæ ið Mokesèiø tarnybos, neatskleisdama, o sezono metu, kai neiðduosime kvito, ar dar blogiau, mes nepirksime pinigø sumos, kurià turësime precedento neturinèios problemos. Jis turi labai didelæ finansinæ baudà ne tik parduotuvës savininkui, bet ir pardavëjui. Todël reikia prisiminti, kad dirbdami prekyboje privalome sumokëti sumà, net jei darbdavys buvo nesàþiningas ir atrodë kitaip. Patikrinimo atveju pardavëjas taip pat bus atsakingas uþ blogà elgesá.

Mokesèiø vengimasTaigi, kurdami parduotuvæ, turëtumëte þinoti, kad joje turi bûti fiskalinis kasos aparatas. „Hypermarket“ kasos aparatas yra bûtinas kaip medþiaga, kurià mes suteiksime. Be to, kaip be kitos parduotuvës, nëra ten. Daugelis registruotø áplaukø parduotuvës galimybëse, patikimesnës parduotuvës pajamos, ir kas toli graþu tëra mokesèiai. Galø gale, jis negali gyventi iðsiliejusiø áplaukø trûkumo sprendimo. Mokesèiai moka visiems, o kiekvienas áskaitomas á iþdo pavadinimà. Ir ið tikrøjø mokesèiai uþ átakà nëra tokie dideli, kaip tikëtina bausmë uþ pinigø nepateikimà kasoje. Ið tiesø tai yra didþiulis baudos dydis, tuomet tai nëra verta rizikuoti. Mes galime palikti paskutinæ tikrai daugiau nei mokëti mokesèius.

Geros kasos pasirinkimasSvarbu, kad grynøjø pinigø ir grynøjø pinigø kasa bûtø suderinama su savo verslu, nes finansiniø lëðø pasirinkimas yra pilnas. Yra ávairiø fiskaliniø kasos aparatø. Mes pasirenkame tinkamà, atsiþvelgiant á parduotuvës tipà ir jëgà. Jei parduotuvë atpaþins daugiau pardavëjø, reikia daug pinigø ir viduje jis tæsiasi daug kasos aparatø. Norint rasti gerà fiskaliná árenginá, verta ieðkoti ávairiø nuomoniø internete, ávesdami paieðkos variklá ðûká „kasos parduotuvë“.