Oro tarda

Kiekvienà dienà tiek gyvenime, tiek dirbtuvëse mes apsupame kitø iðoriniø elementø, áskaitant prestiþà, skirtà artimam iðlikimui ir gerovei. Be pagrindiniø sàlygø, tokiø kaip: vieta, temperatûra, drëgmë, þiniasklaida ir pan., Mes turime imtis ir ávairiø dujø. Þinoma, oras, kurá kvëpuojame, neegzistuoja ðimtà procentø, bet, þinoma, uþterðtas. Prieð dulkant dulkes, tikimës apsaugoti save dëvëdami kaukes su filtrais, nors ore yra ir kitø priemaiðø, kurias daþnai sunku rasti. Didþioji dalis jø priklauso toksiðkoms dujoms. Paprastai jos yra atidengtos dël tokio tipo maðinø, kaip toksiðkas toksinis dujø jutiklis, kuris aptinka daleles ið oro ir kalba apie jø buvimà, todël mus supranta apie pavojø. Deja, tuo metu grësmë yra labai mirtina, nes kai kurios medþiagos, kai anglies monoksidas yra bekvapiai ir sistemingai iðlieka sferoje, sukelia rimtà þalà sveikatai arba mirtá. Be CO, mums taip pat kelia grësmæ kiti detektoriaus aptinkami fosiliai, pavyzdþiui, vandenilio sulfidas, kuris greitai koncentruojasi diskretiðkai ir uþtikrina greità paralyþiø. Kitas nuodingas dujas yra anglies dioksidas, toks pat pavojingas, kaip ir ankstesnis, ir amoniako - tai dujos, kurios paprastai randamos atmosferoje, bet konkretesnës koncentracijos, kelianèios grësmæ gyventojams. Toksiðkø elementø jutikliai taip pat gali rasti ozono ir sieros dioksido, kuriø skystis yra sudëtingesnis uþ turiná ir laikosi polinkio á didelá pavirðiaus uþpildymà aplink þemæ - dël ðios prieþasties, jei mes susiduriame su ðiais komponentais, jutiklius turëtume ádëti á tinkamà vietà jis galëjo jausti grësmæ ir praneðti mums apie já. Kitos toksiðkos dujos, kurias detektorius gali áspëti mus, yra korozinis chloras, taip pat labai toksiðkas vandenilio cianidas ir lengvai tirpsta vandenyje, pavojingame vandenilio chloridu. Kaip ir, verta árengti toksiðkà dujø jutiklá.