Nuo kovo 1 d

Pagal PVM ástatymà ápareigojimas turëti kasà yra visi verslininkai, kurie teikia paslaugas ar parduoda sportininkams ir ûkininkams, mokantiems vienkartinæ iðmokà. Iki 2016 m. Mokesèiø mokëtojai taip pat gali pasinaudoti pasirinktomis mokesèiø lengvatomis, nereikia pirkti kasos.

Kadangi nëra ápareigojimo turëti kasos.Gërimas ið reglamentø, kuris ateina á 2016 m., Yra nuostata, kad verslininkas, kurio metiniai per pastaruosius ataskaitinius metus nevirðija 20 000 PLN, neturi jokio tikslo uþregistruoti pardavimus fiskalinëmis pajamomis. Sëkmingai ámoniø, pradëjusiø savo praktikà per ataskaitinius metus, 20 000 zlotø riba turëtø bûti perskaièiuota proporcingai pirmaisiais eksploatavimo mënesiais mënesiais.

Kasos aparatas - kada pradëti pardavimo registracijà.2015–2016 m. Ámonëse, norinèiose gauti pajamas, atsirado daugiau verslininkø, áskaitant automobiliø dirbtuvës, specialistai ir stomatologai, kirpëjai ir groþio salonai, teisininkai ar maitinimo ámonës, neatitinkanèios mûsø teikiamø paslaugø lëktuvuose. Iðskyrus maitinimo paslaugas, likusieji verslininkai privalo atsiskaityti kasos aparatu tiesiogiai, o ámonës, kuriø veiklos riba yra 20 000 zlotø, gali pasiekti kasoje per 2 mënesius nuo ðios ribos virðijimo. Tas pats 2016 m. Tikslas taip pat taikomas verslininkams, kurie parduoda bilietus á keleiviø kursus, ir gali juos gràþinti á kità metodà nei grynieji pinigai ir verslininkai, kurie patys atsiskaitë uþ paslaugas, teikiamas asmenims teikiamoms paslaugoms, taèiau per metus daugiau nei 50 metø. iki 20 gavëjø.

Nepriklausomai nuo apyvartos dydþio, ástatymø leidëjas sukûrë ir produktø katalogà, kurio pardavimai visiðkai reikalauja dokumentuoti gavimà ið kasos aparato. Ðie produktai: suskystintø dujø pardavimas, varikliø pusë ir tik varikliai, priekabos ir puspriekabës, fotografijos áranga, tauriøjø metalø medþiagos, kvepalai, alkoholiniai gërimai ir tabako gaminiai.