Neurologijos psichiatrijos institutas varduvos magnetinis rezonansas

Viena ið pagrindiniø moksliniø tyrimø ir plëtros priemoniø Lenkijoje ðiuo metu yra Varðuvoje, atidaryta 1951 m. Psichiatrø ir neurobiologø grupiø iniciatyva, paskutiniame galingame neurologe Jerzy Konorski, Psichiatrijos ir neurologijos institute. Instituto svarbà patvirtina tai, kad nuo 1992 m. Ji bendradarbiauja vykdydama mokslinius tyrimus ir pratimus su Pasaulio sveikatos organizacija. Centro misija yra jø patirtis psichiatrijos ir neurologijos srityje, jø koordinavimas ðalies klasëse, konsultacijos valstybës institucijoms ðiø dalykø srityje (ataskaita apie narkomanijà, ÞIV ir AIDS ataskaità, darbas su alkoholio vartojimu ir diagnostinë bei terapinë veikla (hospitalizavimas ir gydymas ambulatoriniuose nustatymuose. Árenginys veikia ir leidþia (du tarptautinius þurnalus, treniruotes ir doktorantûros parengimà. Institutas susideda ið dvideðimt trijø klinikø (áskaitant Nerwice klinikà, Klinikinës reabilitacijos klinikà, vaikø ir jaunimo psichiatrijos klinikà, neurologinæ klinikà ir mokslo ástaigas (pvz., Visuomenës sveikatos institutas, Prieþiûros ir narkomanijos skyrius. Znanylerz.pl reitinge instituto specialistai ágyja unikaliø ir pelningø nuomoniø. Pacientai giria paciento poþiûrá, jø profesionalumà, diagnozavimo greitá ir gydymà. Deja, psichiatrijos ir neurologijos institutas susiduria su didelëmis problemomis. 2014 m., Pasak instituto direktoriaus, skola virðijo penkiasdeðimt ðeðis milijonus zlotø, o vienam pastatui reikalingas didelis atnaujinimas, kuriam trûksta lëðø. Nedidelis vonios kambariø, nepraleidþianèio stogo, nutekanèiø langø, formuotø sienø, sumaþëjusio personalo skaièius, galimybë atskirti blogus þmones ir suteikti patogias gydymo sàlygas yra instituto rûpesèiø dalis. Klinikø atnaujinimo klausimas tebëra politinis klausimas, ir, pasak Sveikatos apsaugos ministerijos atstovo, jis priklauso nuo „departamento portfelio turtø“. Jis gali gyventi per trumpà laikà, jis galës rasti bûdø, kaip atnaujinti, ir institutas galës tæsti savo gydymo funkcijà ið priekio á tikslà.