Naudoti vethimeliai

„BagProject“ yra internetinis verslas, kuriame teikiamos pramonës veþimëliai, prekybos stalai, bagaþo parduotuvës, pirkiniø krepðiai, kuprinës ir ratai. Visi parduodami produktai yra pagaminti ið aukðèiausios klasës medþiagø. Jø iðnaudojimas yra naivus ir tinkamas. „BagProject“ gali priimti kvalifikuotø specialistø komandà. Jø dëka prekës, matomos rinkoje, dþiaugiasi modernumu ir puikiu naudojimo patogumu. Siûlomiems veþimëliams, lagaminams ar stalams bûdingas didelis patvarumas. Uþsakant daugiau nei 200 PLN, gavarantizuotas paketas yra per daug laisvas. Mokant banko pavedimu, kaina yra 12 PLN, renkant 13 PLN. Visi prieðtaravimai bus iðspræsti ámonës darbuotojams. Nuo pirmadienio iki penktadienio galite bendrauti nuo 9 iki 16. BagProject yra nesudëtinga paieðkos sistema. Bûtina nurodyti tik produkto tipà. Kolekcijoje parduotuvëje yra, pavyzdþiui, prekiø veþimëlis. Puikiai tinka gabenti svarbius daiktus, sverianèius iki keliø deðimèiø kilogramø. Já gauna individualûs vartotojai, turistai ar verslininkai. Internetinë parduotuvë parduoda ir tvirtà baziniø lenteliø parduoti medþiagas rinkoje. Neðiojami, jie greitai surenka, yra metai. Aukðtos klasës, didelës, spalvos ar formos kelionës lagaminø pardavimas. Tam kartu su pirkiniø veþimëliais siunèiami spalvingi pirkiniø krepðiai. Platus þavingø formø ir spalvø pasirinkimas. „BagProject“ taip pat prekiauja su dideliais turizmo kelioniø kuprais. Jie idealiai tinka maþoms kelionëms á miestà. Parduotuvë suteikia individualø prieigà prie kiekvieno þmogaus ir didþiulá profesionalumà.

Þr.rankinis veþimëlis