Maisto technologijos chomikuj

ATEX direktyva, dar vadinama naujojo iðvykimo direktyva, yra faktas, kurio svarbiausias projektas yra suderinti Europos Sàjungos valstybiø nariø ástatymus dël apsaugos sistemø ir prietaisø, kurie valomi metano ir anglies dulkiø sprogimo vietose.

https://neoproduct.eu/lt/proengine-ultra-veiksmingas-budas-mazinti-kuro-sanaudas-ir-rupintis-varikliu-jusu-automobilyje/

Ðis principas visø pirma apibrëþia pagrindinius saugos reikalavimus, platø produktø asortimentà ir kaip árodyti bendradarbiavimà su esminiais saugos reikalavimais.Svarbø asmená ið esmës atlieka Europos standartai, kurie iðsamiai apibûdina techninius metodus, kaip árodyti atitiktá saugos reikalavimams. Kartu su direktyva, kad poveikis yra teisingas, laikoma, kad jis atitinka áprastinius saugos reikalavimus.Bendrieji atex reikalavimai árenginiams ir apsaugos sistemoms, teikiamoms potencialiai sprogioje aplinkoje, pateikiami direktyvos II priede. Kalbama apie bendruosius reikalavimus, medþiagø parinkimà, projektavimà ir statybà, galimus uþdegimo ðaltinius, iðoriniø veiksmø grësmes, saugos átaisø reikalavimus ir sistemos saugumo uþtikrinimà.Kartu su rekomendacijomis gamintojas turi pasirûpinti, kad bûtø iðvengta sprogios aplinkos susidarymo naudojant priedus ir apsaugines priemones, kad bûtø iðvengta sprogios aplinkos uþsidegimo, slopinimo ar sprogimo.Þinoma, áranga ir apsauginës sistemos turëtø bûti sukurtos taip, kad geriausiai uþkirstø kelià sprogimui. Jie turëtø sudaryti technines þinias, numatytas moksle. Ir prietaisø dalys ir komponentai turi veikti stabiliai ir pagal gamintojo instrukcijas.Visoje árangoje, gynybos sistemoje ir aparate turi bûti CE þenklas.Medþiagos, naudojamos árenginiø ar apsaugos sistemø tinklui, neturi bûti degios. Tarp jø ir turinio, dël kurio gali kilti sprogimas, neturi bûti jokiø reakcijø.Áranga ir apsaugos sistemos neturi sukelti suþalojimø ar naujø suþeidimø. Jie turi uþtikrinti, kad jø patvirtinimo pelnuose jie neatsirastø dideliems karðèiui ir spinduliuotei. Jie negali valdyti elektros pavojø taip pat negali sukelti pavojingø situacijø.