Mados dizaineris antkowiak

Praëjusá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, norëdamas pamatyti, kà dizaineriai padarë auginimo sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou buvo maþiausias komponentas, o visa baigësi be jokiø kliûèiø. Gydymo metu galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jiems ágyvendinti buvo naudojami visiðkai neteisingi ir erdvûs audiniai su geromis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai buvo iðrinkti labiausiai erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti ið visiðkai nërimo. Be to, jiems taip pat turëjo átakos nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinës su pintinëmis ir siuvinëtais bikinais. Ðiltais drabuþiais, dizaineriai pasiûlë mergaitëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurtas graþus vestuviø kûrinys, sukurtas daugiausia dël naujos galimybës. Suknelë buvo sumokëta asmeniui, kuris laikë já anonimiðku. Be to, buvo parduoti keli drabuþiai ið labiausiai nutolusios kolekcijos. Pajamos, gautos ið ðio pardavimo, bus suteiktos ðeimos namams. Reikia pabrëþti, kad bendrovë mielai remia ávairius malonius ir taikius veiksmus. Jos vartotojai pakartotinai gráþo á savo gaminiø pardavimà, o tada aukciono objektas net apsilankë tam tikroje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad paskutinë kolekcija pasieks parduotuviø jau geguþës mënesá. Be to, jis paskelbë, kad ðis pavadinimas svarsto galimybæ sukurti kompiuterinæ prekybà, kurioje kolekcijos bûtø natûralios, iðskyrus fiksuotojo ryðio paslaugas.Mûsø paèiø drabuþiø kompanija yra viena graþiausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Jis turi maþai gamyklø visame pasaulyje. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, ðiuo metu prieð kiekvienà geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienais metais kompanija, bendradarbiaudama su svarbiais Lenkijos dizaineriais, organizuoja kolekcijas. Þinoma, ðiose kolekcijose aptariamas didelis pripaþinimas, kad tiek prieð atidarant parduotuvæ, tiek rytà jie pasiruoðæ maþomis eilëmis. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðios institucijos produktai jau daugelá metø naudojasi labai populiariu tarp vartotojø, taip pat ir regione, ir uþsienyje. Raðydamas apie jà, að negaliu nepaminëti daugelio pasitenkinimo, kurá ji gavo, ir sako, kad prekës yra didþiausios vertës.

Þiûrëkite savo parduotuvæ: Apsauginë apranga, vienkartinë medicina