Lubano medienos perdirbimo amone

Medienos apdirbimas vis dar yra labai gerai þinoma verslumo sritis, nepaisant metø eigos. Be paskutinio ar dailidës prasmës, asmuo, sprendþiantis ar ádarbinantis daugybæ þmoniø, yra ðios profesijos teisës.

Long&Strong

Vienas ið punktø, visada lydinèiø mechaninio medienos apdirbimo procesà, yra ðalutiniø produktø, pvz., Droþliø ir dulkiø, sukûrimas.

Kiekvienas, kuris bent vienà kartà dirbo dailidþiø dirbtuvëse, þino, kad ðalia dailidþiø maðinø gali bûti apdulkinami drabuþiai ir droþlës, pritvirtintos prie avalynës. Tai tampa nepakeièiama padëtimi, o tai nëra norma.

Droþliø ir dulkiø buvimas dailidþiø salëje suformuoja naujà grësmës bûdà. Be svarstymø, susijusiø su drabuþiø estetika, jie pirmiausia yra galimas gaisro pavojus. Dþiovinti, smulkûs traðkuèiai ir buvo labai degûs. Jei atsiþvelgiate á netgi kibirkðties galimybæ pjaustant medienà, dël temø kyla virð elektros instaliacijos, lengva ásivaizduoti ugnies lengvumà.

Kita pavojinga problema yra susikaupusi su dulkëmis, kuri yra daleliø, judanèiø ore, sprogimo kelias. Ðis fizinis reiðkinys, atviras mûsø gyvenime, kelia rimtà þalà stipriø þmoniø kûrimui.

Idealus sprendimas apriboti nemokamà medienos ðalutinio poveikio sukimàsi yra naudoti tinkamai suplanuotà organizmà, pvz., Dulkiø iðtraukimo árenginius. Ðis prietaiso modelis, paprastai prijungtas tiesiogiai prie maðinø, bus ásigytas dulkiø ir lustø siurbimui jau jø atsiradimo metu, o po to jas perneðant á saugyklà. Dël ðios prieþasties labai svarbus yra patogumas, modernizuojant darbà.