Krakow apskaitos biuro poveikis

Apskaitos tarnyba kaip ûkio subjektas teikia pagalbà apskaitos dydþiu, palaikydama þmogiðkøjø iðtekliø ir darbo uþmokesèio apskaitos dokumentus. Ðios paslaugos teikiamos kitiems ûkio subjektams ir bendrovei, taip pat fiziniams asmenims.Pasiraðydamas sutartá, rangovas, tai yra apskaitos tarnyba, apima pareigø, susijusiø su mokesèiø teisës, darbo teisës ir su socialiniu draudimu susijusiø teisiø ágyvendinimu, sukûrimà.

„Optima Biuro Rachunkowe“ buvo sukurta siekiant supaprastinti apskaitos tarnybø, vykdanèiø eilæ operacijø, darbà. „Optima“ modulis yra visiðkai susietas su apskaitos tarnyba, o kiekvienà informacijà galima reguliariai atnaujinti ir sinchronizuoti. Todël buhalteriui lengviau pradëti dirbti be papildomo prisijungimo.Skirtingus „Optima Accountants“ programos modulius galima naudoti atsiþvelgiant á ámonës skaièiø ir bûdà.Pavyzdþiui, „Tax Book“ modulis leidþia ámonëms teikti tiesiogines apskaitos paslaugas. Jis leidþia atsiskaityti su mokesèiø inspekcija, kartu su moderniausiomis taisyklëmis. Kitas prekybos knygos modulis skirtas knygø iðsaugojimui kartu su moderniausiu apskaitos ástatymu. Apskaitos procesai yra automatizuoti. Ðis modulis áraðo „Vat“ mokestá. Ji taip pat leidþia siøsti informacijà elektronine forma.Kitas modulis „Ilgalaikis turtas“ suteikia galimybæ apskaitos biurams saugoti kliento ilgalaikio turto apskaità, be to, teisingas ir psichines vertybes. Jis taip pat leidþia panaudoti nusidëvëjimà. Ji taip pat automatiðkai registruoja nusidëvëjimo sànaudas ir registruoja ilgalaikio turto istorijà.HR modulis ir darbo uþmokesèio sàskaitas apskaièiuoja ir suteikia mokesèiø deklaracijas ir apskaièiuoja socialinio draudimo ámokas. Tai leidþia apskaitos ástaigoms iðlaikyti visà personalo ir darbo uþmokesèio apskaitos dokumentacijà. Bendradarbiauja su Pùatnik programa. Jis pataiso darbo uþmokestá ir siunèia informacijà Mokesèiø tarnybai. Visa tai vyksta kartu su naujausiomis taisyklëmis, kurios nuolat atnaujinamos.„Optima“ programa yra lengvai naudojama programinë áranga, kurià teikia apskaitos ir mokesèiø konsultantai. Jis yra atsakingas uþ didelá klasës ir paslaugø tipà, kurá galima rasti internetu.