Kopusto patiekalas

Priimdami sprendimà gauti naminá gyvûnëlá, turime turëti tikrai sunkià uþduotá. Kiekviename namelyje reikia nuolatinës kontrolës ir jautrumo. Tuo metu mes galime lengvai jà suteikti.

Visi mes turime reguliariai valgyti skirtingus valgius. Tai vienas dalykas su gyvûnais. Todël pasirûpinkime tinkama mûsø augintinio mityba. Ásigykime jam tinkamà paðarà, kuris jam suteiks daug energijos. Dël ðios prieþasties gerai þinomas gyvûnas vis dar laikys jëgas. Padarykime ir naminiø gyvûnø gërimà. Supilkite já á áprastà dubená ir iðspauskite jà vieðoje vietoje. Net jei mes suteiksime savo augintiniui tinkamai subalansuotà mitybà, jis tikrai serga tam tikru metu. Kà daryti? Þinoma, turëtumëte eiti su savo augintiniu á teisingà gydytojà. O kada pasirinkti veterinarà? Paþvelkime á kitø þmoniø komentarus. Galime papraðyti mûsø kaimynø, kuriuos jie kartoja su paprastais gyvûnais. Ðiandienos dëka mes bûsime efektyvûs, norime profesionalaus ir praktinio gydytojo, kuris suteiks mûsø augintiniui tinkamà prieþiûrà. Leiskite visiems padaryti norà pramogauti. Todël eikime á vietiná naminiø gyvûnëliø parduotuvæ ir ásigykite ávairius priedus. Gumos kaulas tikrai uþtikrins, kad mûsø ðuniðkas þaidimas bûtø ilgas. Jei ir mes esame katës savininkai, raðykite ant pliuðiniø peliø.

Nepalikime savo augintiniø! Jiems reikia mûsø kasdieninio dëmesio ir meilës. Ásitikinkime, kad jie yra brangûs, kad bûtø pilnas kitø atrakcionø. Dël to mûsø augintiniai tikrai gràþins mums gerà elgesá ir ðvelnumà.