Kelvino dienos dviesa

Daylight turi stipriø savybiø. Tai daro átakà mûsø gerovei, suteikia mums energijos, kad iðgydytø, bet visø pirma ji apðvieèia viskà, kà matome namuose. Ðviesà vis dar galima atlikti dirbtiniu reþimu naudojant elektriná apðvietimà. Vidaus apðvietimas, pvz., Vietos ar namai, sukuria gana svarbià uþduotá, jei norime uþtikrinti, kad bûtø uþtikrintas komfortas konkreèiame kambaryje.Apðvietimas pirmiausia turi atlikti pirmàjà operacijà, ty kambario apðvietimà, tuo paèiu vykdant kitas ðonines funkcijas. Apðvietimas paprastai yra ir dekoratyvinis elementas, arba taip pat sukuria mums gerà patirtá tiek ðviesiai, tiek spalvai. Todël apðvietimas atitinka ávairius vaidmenis, kurie visi turëtø gyventi, kai yra didþiausia vertë. Sprendþiant dël tam tikro tipo apðvietimo Lenkijos namuose, norime padaryti áspûdá, kad tai yra atsipalaidavimo ir ðeimai palankios oazës. Mes norime, kad visi jûsø ðeimos nariai jaustøsi tiek daug, kad jis bandytø sugráþti po poilsio. Visø rûðiø apðvietimas, ty tradicinës lemputës, liuminescencinës lempos, áskaitant kompaktines liuminescencines lempas ir neseniai labai plaèiai paplitæ LED lempos. Pastarieji vadinami apðvietimo proþektoriais dël apðvietimo taðko. LED lempos daugeliu atvejø yra ðviesos ðaltinis, pagrástas ðviesos diodais (LED diodais. Jie yra árengti korpuse, leidþiantá juos naudoti apðvietimo rëmelyje, kuris taip pat skirtas kaitinamosioms lemputëms. LED lempø siûlai nëra skirstomi ið tradiciniø lempuèiø sriegiø. Apðvietimo proþektoriai turi daug privalumø, kuriuos jie suþino ið kitø tipø apðvietimo. Jø teigiama pusë yra ilgesnë energija, palyginti su tradicinëmis kaitinamosiomis lempomis ir daug aukðtesniu ágûdþiu bei silpnesniu ðildymu. Dël aktyvios medþiagos, naudojamos LED lempoje, yra daugybë apðvietimo tipø, kurie prieðtarauja ðviesos spinduliams. Taigi, apðvietimas gali bûti sëkmingai naudojamas namø soduose arba vonios kambariuose ar kambariuose. Ðio apðvietimo taðko tipas leis mums iðskirti tai, kas svarbiausia tam tikroje vietoje, tuo paèiu patenkindama paprastà pagrindiná interjero apðvietimo vaidmená.