Kasos mokymas

Atidarydami savo verslà, ásitikinæ, kad daugelis þmoniø nustebino, kiek iðveþimo ið kasos yra. Prieðingai nei atrodo, pati paskolos suma yra daug patirties ir 20 000 parduodant produktus privaèioms moterims. Þinoma, taisyklë, pagal kurià dël apyvartos yra kasos aparatas, yra tik viena ið galimybiø. Prieðingai nei atrodo, renkantis kasos aparato atleidimo nuo eismo riba yra rimèiausia.

Todël, prieð pradedant paleisti kità ámonæ, jûs turite ne tik þinoti, kiek yra iðveþimo ið kasos aparato, bet tiek, kiek to reikia. Taèiau, jei ji ieðko ribos, susijusios su apyvarta, tai tik dël apyvartos, susijusios su produktø pardavimu privaèioms moterims. Prekyba vardais ir valstybinëmis institucijomis nëra átraukta á ðià taikymo sritá. Pramonës ðakos, kuriose turi bûti fiskalinis kasos aparatas, atitinka tokias sritis, kaip suskystintø dujø, radijo ryðio árenginiø, fotografijos, automobiliø, keleiviø ir daugelio naujø pramonës ðakø pardavimas. Pramonës sàraðas iðsamiai apraðytas finansø ministro ástatyme. Prieð pradëdami verslà, reikia pamatyti, ar atidaroma veikla nëra átraukta á energijos sàraðà, kuriame yra privalomas kasos elzab alfa. Be to, yra sàraðas pramonës ðakø, kurioms netaikomas fiskalinis kasos aparatas, bûtent dël verslo pobûdþio. Paskutinë veiklos rûðis, atrodo, yra kurjeriø ir paðto paslaugø, telekomunikacijø, ðvietimo, tam tikrø transporto rûðiø ir daugelio kitø panaðiø veiklø teikimas. Taigi, þinoma, ribos principas, nuo kurio turite bûti kasos aparatas, niekada nëra toks svarbus. Ðiuo metu ypaè veiksminga yra tai, ar tai priklauso pramonës ðakoms, kurias turi reikalauti kasos aparatas, ar tas, kuris yra visiðkai atleistas nuo jos buvimo. Tai labai vertinga, nes jei nesilaikysite galiojanèio ástatymo, galite pristatyti save, kad darbo pradþioje turësime daug problemø. Jûs turite bûti susipaþinæ su ástatymu. ,