Kasos instrukcija

Fresh FingersFresh Fingers Veiksmingas sprendimas nuo kojų kojos

Bet kurios fiskalinës sumos sutarties ásigijimas yra jûsø, o ne tik mûsø - teisinis & nbsp; Kiekvienas, net ir maþiausias sandoris, turi bûti sumokëtas uþ fiskalinæ sumà, nes PVM turi bûti perkeltas ið jo.

Pirkdami kasyklà mûsø sandëliui, ðis pirkimas priklauso nuo specialios paslaugos, dël kurios atsiranda pareiga spræsti kasos klausimus. Krokuvoje esantys fiskaliniai kasos aparatai yra butas, kuriame galite nusipirkti bet kurá fiskaliná árenginá, labiausiai tinkantá konkreèiai srièiai. & nbsp; Tokios & nbsp; saugyklos darbuotojai ir paslauga & nbsp; turi teisæ pakeisti sumà, uþprogramuotà pagal sumà, kai atitinkamos nuostatos, pagal kurias ateis mokesèiø pakeitimø suma. Visus remonto darbus kasos pabaigoje gali atlikti tik ágaliota tarnyba.

Kasos aparatas yra tik áprasta áranga, kuri gali bûti sugadinta, todël kiekvienas, kuris vykdo komercinæ ar aptarnavimo veiklà ir turi kasos aparatà, turi þinoti darbo su blogais pinigais taisykles. Paþeistas kasos aparatas turi bûti þinomas kaip jau suremontuotas, be prieþasties, dël kurios padaryta þala, taip pat apie tai, kaip ði þala turi átakos nuolatiniam parduotuvës egzistavimui. Tikriausiai galite gyventi, pavyzdþiui, kad spausdintuvas bûtø sugadintas, todël tik dalis teksto atsispindi sàskaitoje. Taèiau neiðsamus gavimas gali bûti pretekstas mokesèiø inspekcijai iðduoti já iðdavusiai bendrovei ágaliojimus!

Todël, kai tik stebime kasos aparato þalà, neturëtume jà taisyti kitokia ranka. Sugadinti pinigai turëtø bûti laikinai neátraukti á parduotuvës veiklà ir paimti ið kito aktyvaus kasos aparato, o sëkmingai nebuvæ - uþdarykite parduotuvæ, kol árenginys bus pataisytas. Atsiþvelgiant á tai, kad kasos aparato gedimas gali sustabdyti visos parduotuvës darbà, kasos paslaugos veikia iðskirtinai lengvai ir stengiasi reguliariai arba artimiausiu metu paðalinti defektus. Todël, aptikus kasos aparato veikimo defektà, mes negalime taisyti patys - turëtumëte paskambinti á tarnybà ir susitarti dël techninës prieþiûros specialisto arba, þinoma, paimti pinigus á aptarnavimo butà, já iðjungæ ir apsaugodami. Tokius procesus turëtume kuo skubiau atlikti, kad sprendimà bûtø galima greitai iðtaisyti ir kad galëèiau susigràþinti fiskaliná kasà.