Kasos aparatas kut

Ðiuo metu pagal galiojanèius ástatymus faktiðkai kiekvienas verslininkas, atsiþvelgdamas á savo verslo vaidmenø tipà, turëtø bûti fiskalinis kasos aparatas. Yra dabartinis ásipareigojimas, kurá reikia ávykdyti. Taèiau verta þinoti, kad aikðtëje galite rasti labai skirtingø tipø kasos aparatus. Taigi, kà turëtume pasirinkti?

Kvito kopijaVisø pirma, ieðkodami tobulo fiskalinio kasos savo biurui, turëtume rasti tokià rûðá, kuri yra gera jûsø kvito kopija. Turëtumëte þinoti, kad kiekvienas verslininkas kartu su galiojanèiais ástatymais siekia saugoti ðá èekiø kopijø standartà iki 5 metø. Yra paskutiniai neátikëtinai svarbûs, todël turëtumëte kruopðèiai apsvarstyti, kokio tipo planà planuojate pirkti.

Þinoma, visi ið mûsø, kurie bent kartà sumokëjome uþ pirkimus, pastebëjo, kad daugelis verslininkø turi kasos aparatà, kuris iðspausdina sveèiui skirtà kvito kopijà. Tada tai yra neátikëtinai naudingas sprendimas, nes atspausdinta kopija tuoj pat galime tik jà archyvuoti. Taèiau ðis faktas atrodo sëkmingas, kai, pavyzdþiui, turime daug sudëtingo stiliaus, o klientai perka didelius pirkimus. Daþnai tai atsitinka dël to, kad mûsø popieriaus ritinys bus sumokëtas ir turi bûti keièiamasi daþnai, todël atsiranda eiliø. Verta tai, kad ðiuolaikiniø technologijø dëka nereikia spausdinti kvito kopijos. Ðiuo metu jà galima uþregistruoti elektroninëje situacijoje. Skamba neátikëtinai?

Elektroninë kopijaToks sprendimas turi daug privalumø. Visø pirma, norint ásigyti nedidelæ fiskalinæ sumà, kurios dëka galima padaryti elektroninæ kopijà, sutaupome savo laikà. Mums nereikia nagrinëti kvito kopijø archyvavimo, ir mes neturime kiekvienà kartà galvoti apie tai, kad nepavyko suteikti klientui blogo kvito. Daþnai tai daug streso, ypaè kitiems nepatyrusiems darbuotojams. Taip pat verta prisiminti, kad priimdami tokio tipo pirkimus mes taupome aplinkà.

Kodël verta pirkti maþà kasos aparatà su elektronine kopija?Pirmiausia santykiuose su mûsø verslu verta prisiminti, kad paprastai nereikës didelës fiskalinës sumos. Toks nedidelis rezultatas yra ypaè funkcionalus ir gerai veikia visose ámonëse, teikianèiose kitokio tipo paslaugas. Mes galime atvykti, pavyzdþiui, á kosmetologà ar kirpyklà. Taip pat verta prisiminti, kad elektroninës kopijos dëka, iðleidþiant popieriaus lapà spausdinimo kvitus, mes iðleisime maþiau pinigø operacijø klausimams. Verta þinoti, kad kopijas galima saugoti kitose laikmenose.Priimdami kasos aparatø pasirinkimà, prieð priimdami protingà sprendimà pirkti, turëtume kruopðèiai pagalvoti. Aukðèiausiu laikotarpiu labai plati reputacija uþpildo nedidelá kasos aparatà su elektronine novito nano e. Kopija.