Herz atitikties deklaracija

Todël EB atitikties deklaracija yra raðytinis gamintojo (arba ágalioto atstovo pareiðkimas, kad jo poveikis yra lygiavertis Europos Sàjungos rekomendacijoms. Ði deklaracija turi bûti susijusi su tais paèiais arba keliais produktais, kurie yra aiðkiai identifikuojami pagal pavadinimà arba prekës kodà arba turintys savo unikalià nuorodà. Gamintojas turi atlikti gaminio analizæ ir atlikti pakeitimus, atitinkanèius direktyvø reikalavimus.

Prieð iðduodant atitikties deklaracijà, produktai turi bûti tikrinami pagal atitikties vertinimo procedûras, taèiau, jei reikia (nes ji atsiranda dël specialiø nuostatø, medþiagos taip pat turi bûti sertifikuotos. Atitikties vertinimo procedûra parengiama vykdant konkreèias veiksmø sekas. Jie vadinami moduliais ir paprastai apraðomi didelëmis raidëmis. Ðios sekos pasirinkimas priklauso nuo gamintojo, kuris, be jokios abejonës, tenkins jo pasitenkinimà taryboje jam pateiktomis galimybëmis ir konkreèiu produktu. Techniðkai nesudëtingiems produktams seka gali bûti atliekama tik ið kai kuriø elementø (pvz., A modulis, o paþangesniems produktams - tai procedûros (pvz., Elektros skaitiklio atveju gamintojas gali pasirinkti modulius B + D, B + F arba H1. . Tada dokumentuojamas gyvenimo augimo ir poveikio poveikis. Gamintojas pateikia CE þenklà ant medþiagø, kurios yra atitikties deklaracija. Didelis dëmesys, susijæs su gamintojo atitikties deklaracijos iðdavimu, kyla ið dabartinës, kad ámanoma, kad gaminys, kuriam buvo pateikti dokumentai, atitinka visus esminius reikalavimus ir yra teisingas su teisingais reglamentais.EB suderinamumo susitarimuose turëtø bûti pateikta papildoma informacija pagal ðià formà (pagal infrastruktûros ministro 2004 m. Rugpjûèio 11 d. Teisæ, ið tiesø, bûdus, kaip deklaruoti statybiniø medþiagø atitiktá ir jø þymëjimo konstrukcijos þenklu sistemà:1. Unikalus produkto identifikatorius - numeris XXXX2. Gamintojo vardas ir pavardë (pavadinimas ir adresas bei, jei pageidaujama, daugiau Europos ágalioto jo atstovo3. Uþ ðià atitikties deklaracijà atsako tik gamintojas (arba montuotojas.4. Kas yra deklaracijos objektas - produkto identifikatorius, kuris leis prireikus atkurti jo turiná - pridëkite paveikslëlá5. Pirmiau apraðyta ðio pareiðkimo tema yra pasirinkta ið atitinkamø Bendrijos teisës aktø (sàraðas.6. Nuorodos á specifikacijà arba nuotraukà pagal suderintas taisykles, kurioms taikoma deklaracija7. Prireikus nurodykite informacijà apie notifikuotàjà bendrovæ, kuri ásikiðo ir iðdavë sertifikatà8. Kita papildoma informacija, pavyzdþiui: vardu, kuriam buvo pasiraðytas pavadinimas, iðdavimo data ir vieta, pareigos, pavadinimas ir paraðas.Iðdavus atitikties deklaracijà gaminys gali gauti CE þenklà. Ðios etiketës buvimas ant produkto pakuotës nurodo, kad jis atitinka ES direktyvø lûkesèius. Jie domisi klausimais, susijusiais su sveikata ir vietos apsauga, naudojimo saugumu, ir jie nustato pavojus, kuriuos gamintojas turëtø paðalinti. Jei gaminiui taikomas atitikties vertinimas ir jis neturi atitikties deklaracijos, jis negali bûti pateikiamas á rinkà arba iðverstas á Europos Sàjungos sritá. Gamintojas, jei jis turi savo registruotà buveinæ uþ Europos Sàjungos ribø, yra pasiraðæs sutartá su savo ágaliotu Europos atstovu.