Dviethio konservuoto oro

Sveikata ir gerovë, taèiau þmogiðkieji pasiekimai labai nori ið centro ir aplinkos, kurioje yra laisvas momentas ir vystosi. Todël svarbu uþtikrinti, kad butuose ákvepiamo oro bûklë ir higiena atitiktø nustatytas taisykles ir vertes. Paskutiná kartà pridedama ávairiø pramonës sektoriø plëtra, kad taip pat auga su aplinka, sauga ir sveikata darbo vietoje susijæ reikalavimai. Ðie komponentai kalba apie tai, kad bûtinybë „natûraliam orui“, kai ir ateityje bus pirmoji.

mibiomi patches

Siekiant uþtikrinti gerà darbo vietø ventiliacijà dabar tinkamo prietaiso parinkimo etapuose, reikia atlikti tinkamas analizes, skaièiavimus ir projektavimo darbus, kad bûtø galima atlikti tinkamà ventiliacijos sistemà. Dulkiø ðalinimo sistemø projektavimas - tai dulkiø ðalinimo sistemø projektavimas konkreèiai ámonei. Svarbiausias projektavimo darbø atlikimo laikas yra nustatyti konkretø oro greitá patalpoje, kurioje sustabdyta tarða, siekiant uþtikrinti tinkamà dulkiø daleliø ar dujø patekimà á tarðos ðaltiná. Svarbiausia yra uþtikrinti pakankamà oro pasikeitimà bloke kartu su sanitariniais reikalavimais. Kita didelë daugelio dizaineriø problema yra nustatyti oro srauto greitá vamzdynuose tokiu bûdu, kad nepriimtinu uþterðtumo ventiliacijos kanaluose, o nauja dalimi - sumaþinti triukðmo ir srauto atsparumà. Kokios yra geros pajamos dirbtuvës sàlygoms sistemos veikimo metu. Tinkamai parinktos sistemos sudedamosios dalys be pernelyg dideliø matmenø taip pat gali padëti sumaþinti eksploatacijos iðlaidas. Visos organizacijos ir filtravimo bei vëdinimo metodai yra suplanuoti pagal tiksliai apibrëþtus standartus, nuo teoriniø pagrindø ir sanitariniø reikalavimø iki specialistø patirties. Bet kuri vartotojo uþduotis & nbsp; turëtø bûti vertinama atskirai. Ámonës kuria ir pateikia keletà sàvokø, kaip uþsidirbti darbo vietas, nuo tam tikrø iki ekologiniø.