Dvaraus oro scenarijaus vaiko darthelis

Kiekvienà dienà, tiek bloke, tiek mene, mes apsupame turtingø iðoriniø veiksniø, kuriuos numato artimas butas ir energija. Be pagrindinio atleidimo, pvz., Vietos, temperatûros, vietos drëkinimo ir visa tai, mes atliekame ir ávairias dujas. Antruoju laipsniu kvëpuojantis oras nëra visiðkai ðvarus, bet uþterðtas. Prieð uþterðdami dulkiø vaidmená, mes turime galimybæ iðlaikyti þaidimus su filtrais, nors ore yra ir kitø terðalø, kurie daþnai nëra lengvai atskleidþiami. Jiems patenka nuodingiausi dûmai. Daþniausiai juos suraskite lëtai, bet dël tokiø rûðiø árankiø kaip toksinis dujø jutiklis, kuris parodo patogeniniø daleliø kieká ir informuoja apie jø buvimà, nes tai áspëja mus apie pavojø. Deja, pavojus yra labai pavojingas, nes kai kurios medþiagos, pavyzdþiui, anglies monoksidas yra bekvapiai, ir daþnai jø buvimas ore sukelia rimtà þalà sveikatai arba mirtá. Be dûmtraukio, mes taip pat susiduriame su kitais jutiklio nustatomais elementais, pvz., Sulfanu, kuris greitai koncentruojasi paslaptingai ir sukelia greità paralyþiø. Kita toksinë dujos yra anglies dioksidas, kuris yra toks pat pavojingas kaip ir amoniakas - gamtinës dujos sferoje, taèiau didesnëje koncentracijoje, pavojingoje vyrams. Nuodingø elementø detektoriai turi galimybæ rasti ozono ir sieros dioksido, kas yra alkoholis pilnesnis uþ orà ir noras greitai uþpildyti þemæ aplink þemæ - þinoma, jei mes tai padarysime, jutikliai turëtø bûti áprasta. kad jis galëtø jaustis grësmæ ir informuotø mus apie tai. Kitos pavojingos dujos, kurias detektorius gali paklusti, yra korozinis chloras ir labai toksiðkas vandenilio cianidas, taip pat lengvai tirpsta vandenyje, pavojingame vandenilio chloridu. Tokiu bûdu turëtø bûti árengtas toksiðkas dujø jutiklis.