Darbuotojo perkvalifikavimas

Ar esate vidinës ámonës savininkas ir turite investuoti á mûsø sveèiø mokymà? Ar manote, kad, be to, jø ágytos valdþios institucijos ir mokslas padidins jûsø bendradarbiavimo efektyvumà ir padës jums gauti papildomà pelnà? Jei taip, turëtumëte atidþiau atkreipti dëmesá á ámoniø, siûlanèiø ávairias iðlaidas ir mokymà, pasiûlymus.

Jei tiesiog sësite prie kompiuterio ir paþvelgsite á papildomø mokymø pasiûlymø sàraðà, jus nustebins visiðkai dràsus. Yra daug, daug jø! Kaip pasirinkti labiausiai efektyvià ið daugybës pasiûlymø? Ar verta ið karto ásigyti mokymø paketà, ar iðbandyti jà keliomis skirtingomis? Kà jûs skiriate renkant rangovà?

Jûs galite paklausti apie þmoniø, kuriuos paþástate, turëjæs pasiûlymø mokomøjø bendroviø nuomones. Kitas þingsnis yra kreiptis á interneto patarimà - visiðkai saugumà yra puslapiø, kurià gavëjas skiriasi savo patirtimi, kai baigë kursus daug. Raktas yra keletas kitø veiksniø: artimas paþvelgti á ámonës svetainæ ir jos pradinio pasiûlymo, o tada susitikimas su þmogaus ir rangovo prieðintis, kas paraðyta ant formos su paskutinis, kà sakome ir pasiûlyti vyro uþ socialinës rinkimas.

Svarbu, kas atliks jûsø ámonës mokymus. Ar tai tada treneris, kuris yra patirties erdvëje, ið kurios kursas bus nukreiptas, ar galbût kaþkas ið fakto, kuris kà tik pradëjo tobulëti tam tikrame kurso poreikio elementu? Arba mokymø bendrovë rûpinasi savo patarimais apie veiksmus ir problemos, þinoma, ar ji grieþtai palaiko savo scenarijø ir nereikalauja, kad ji bûtø parduodama. Kita svarbi vieta derëtis dël sàlygø yra kaina.

Kiekvienas vadybininkas nori, kad jo biudþetas ásigytø ðansø ir vystymosi bûtø atspindëtas pelne. Jûs, kaip geriausias ið jø, privalote turëti tà patá!