Darbuotojo mokymas

Kasos aparatai - tai elektroniniai prietaisai, uþregistruojantys komercinio mokesèio ir patrauklios PVM PVM sumà ir maþmeninei prekybai. Verslininkai, virðijæ Finansø ministerijos nustatytà apyvartà, yra atsakingi uþ maþmeninës prekybos registravimà fiskaliniø kasos aparatø pagalba novitus sento e. Ið tikrøjø kasos aparatas tikrai veikia versle, nes pardavimas yra uþregistruotas pusiau automatiðkai ir registracija paliekama vidinis kasos aparatas.

Kasos aparatai yra kasdienis praneðimas, kuris yra tikslus. Dienos ataskaitoje gaunamos dienos pajamos, kurios nesikeièia, nes jos yra uþregistruotos kasos atmintyje ir suskirstytos á programuotus PTU tarifus. Kasos aparatai skaièiuojami pagal autonomines sumas ir statomi kompiuteriu. Sëkmingai veikiant autonominiams kasos aparatams, tai yra árankiai, turintys privaèià programinæ árangà ir yra integruota PLU prekiø duomenø bazë, t. Programinës árangos dëka galima apmokestinti mokesèiø tarifø vertæ ir prekiø bazæ á simbolius. Tokie kasos aparatai, ávedæ PTU kodà arba nuskaitydami produktà skenerio árenginiu, iðsaugo já savo duomenø bazëje ir pateikia pirkëjui kvitus. Paprastai sandoris uþbaigiamas mygtuku su pavadinimu „suma“ arba „grynieji pinigai“. Autonominë kasos programa vëliau yra perskaityta sandëlio programoje, kad bûtø galima kontroliuoti parduotuvës veikimà. Ðis kasos aparatas gali dirbti ir integruoti su staliniu kompiuteriu. Deja, ðio varianto kazino yra esminis trûkumas - jie neleis prekiø duomenø bazei bûti sunkiau nei deðimtys tûkstanèiø. Kasos pirkimas ðiuo momentu nëra sëkminga programa. Prietaisas ankstesniais finansinës veiklos metais nëra naudingas, taèiau jei mes turime apyvartà ilgiau, nei ji mano, ðis ástatymas puikiai pasirengæs uþsidirbti pinigø prieð pradedant darbà.