Darbas psichologui 2015 m

Psichologo profesija prieð keletà metø buvo susijusi su psichine liga. Jauni þmonës, turintys psichologo paslaugas ir atvirai apie tai kalbëjæ, tam tikrose aplinkose buvo veikiami kenkëjiðkø komentarø ir netgi stigmatizavusiø. Sëkmingai, toks suvokimas lëtai eina á istorijà. Ðvietimo, ðiuolaikiniai þmonës, vertinantys asmeninio tobulëjimo vertæ, yra vis daþniau psichologø biurai, ne tik krizës klausimais.

Jei ten yra psichologas?

Árenginyje tai yra sàmonë, kuri ëmësi humanistiniø tyrimø apie þmogaus elgesá, jo vidinio pasaulio struktûras ir socialinius ryðius. Toks asmuo gali parodyti mokslinius tyrimus, dirbti konsultavimo centruose arba ámonëse, teikianèiose þmogiðkuosius iðteklius ar reklamà. Baigæs papildomà kryptá ir ágydamas mokslo ir patirties, reikalingos gydymui, psichologas turi tapti klinikiniu psichologu-psichoterapeutu.Ðios profesijos pasirinkimo prieþastá daþnai aplanko didelë dalis empatijos ir noro naujø þmoniø. Paprastai paskutinájá etapà turintis asmuo turi didelá norà padëti kitiems.Deja, tai yra paskutinis malonus darbas. Kai kurie þmonës tiesiog ieðko paramos ir artumo psichologui. Jiems reikia darbuotojo, kad bûtø galima pasidalinti visa, kà jie turi prieðais pasaulá, ir ar jie nori ásitikinti savo gyvenimo klausimais. Jie ateina èia, bet taip pat ir þmonës su itin sudëtingomis problemomis, su visais emocijø bagaþu, daþnai nusivylimu ar liûdesiu, kartais jie iðkrauna savo agresijà ar nusivylimà. Psichologas, remiamas þiniomis ir patirtimi, kasdien juos nuveda á rankas ir kantriai suteikia visas emocijas ir jausmus, maþas dilemos dilemas ir visas paslaptis. Tuomet jis padeda kovoti su jais, o po to pasisako uþ tai, kà kai kurie þmonës nepastebi, ir suþinoti, kà raðyti su ðio pasaulio potvyniais. Bûtø svarbu rizikuoti teiginiu, kad psichologas yra toks mûsø draugas, kuriam gali bûti pasakyta visa, o ne neigiamai vertinama. Dvasios kreiviø vadovas. Savo biure gausime supratimà ir saugumo jausmà, kuris atsiranda dël to, kad naudinga tai, kas gali viskà pasakyti. Kvieèiame kvëpuoti su pagalba, ðvelnesniais ir daugybe aktyviø þmoniø. Daþnai taip pat su ðypsena þmonëms.