Dainos 99 problemo vertimas

Vis svarbesnë funkcija, kaip ir pasaulyje, pastebime vis greitesná dokumentø ir duomenø srautà tarp visø ir ámoniø, ir mes susiduriame su daugybe tarptautiniø sandoriø, atliekame ávairiø tipø vertëjus ið vienos kalbos á kità. Þinoma, galime iðskirti kelis profesionaliø vertëjø vertimo bûdus.

Be vertimø, kurie paprastai yra paraðyti, mes turime daugiau nei vien tik konferencijø interpretacijas, sinchroniná vertimà arba tiesiog iðversti filmø ir tekstø dialogus ið kompiuteriniø programø á kitas kalbas.

Jei jums reikia iðdëstymo dël to, kas gali turëti individualius vertimus, galime nurodyti kaip svarbius specializuotus vertimus. Per jø gamybà kompetencijos nëra patvirtintos specialiais dokumentais ar oficialiais leidimais. Galbût visada verta turëti vertëjø ar vertëjø komandà, turinèià daug informacijos, kad galëtumëte bûti ekspertu arba turëti daug informacijos apie konkretø dalykà. Ten neturëtø bûti kvalifikuoto lingvisto, o daugiau dëmesio turëtø bûti skiriama taisy- bëjams ir konsultantams, pavyzdþiui, teisininkams, IT specialistams ar inþinieriams. Kalbant apie konkretaus dokumento tipà, kas turi bûti naujos kalbos savininkas, kuris taip pat yra gydytojo ar praktinio vertëjo pagalba.

Jei kalbame apie kità vertimo bûdà, bûtent prisiekusius vertimus, tuomet jø vertimas turëtø bûti perduotas tik prisiekusiems vertëjams, kurie yra vienas ið vadinamøjø vieðøjø patikëtiniø. Jie turi norimà kompetencijà ir iðorinius susitarimus dël konkreèios temos. Tai bûtø universiteto diplomas, baigtas kursas ar egzaminas. Ðio teksto teksto vertimas á antràjà kalbà yra privalomas, be kita ko, teismo ir teismo dokumentai, paþymëjimai ir mokyklos raðtai.

Medþiagø ir knygø vertimo vertë apima visas sritis. Vis dëlto ji nurodys daugelá labiausiai paplitusiø jø daliø, kurios yra svarbiausia paklausa. Pavyzdþiui, yra tipiniø teisiniø tekstø, tokiø kaip sutartys, sprendimai ir notariniai aktai, arba svarbiø kultûriniø renginiø konferencijos vertimas. Todël jie gali bûti ekonominiai ir bankininkystës.Yra net verslo dokumentai, techniniai ir IT leidiniai, taip pat medicinos tekstai.