Cirkonines stygos

Uþtrauktukø maiðeliai gali bûti naudojami kitose pramonës ðakose, todël jie þaidþia tokiu nuostabiu bûdu ir pasirenka beveik kiekvienà namà. Jie uþtikrina maisto ðvieþumà, higieniðkà sandëliavimà ir uþtikrina produktø apsaugà nuo iðoriniø veiksniø.

Kiekviena tobula ponia gerai þino vakuuminius maiðus, nes juose yra daug panaudojimo bûdø ir tinka daugeliui kasdieniø veiklø. Visø pirma, ðie maiðai naudojami maisto laikymui. Jie yra tvirti ir stiprûs, todël jie ilgà laikà saugo maistà. Uþtrauktukø krepðiai ásigys tiesioginá ir tvirtà turinio uþdarymà, taigi jûs nepriimsite jokiø terðalø ar oro, kurie gali pagreitinti maisto produktø kieká. Maiðai idealiai tinka palaidiems produktams, tokiems kaip kruopos, dþiûvësiai, dþiovintos þolës ar lapinës arbatos laikymui.

Maistas, ádëtas á vakuuminá maiðelá, iðlaiko savo kvapà, kuris neatsiranda. Ádëjus ðvieþiø darþoviø ir vaisiø, verta papildyti ir papildyti juos á maþà maiðelá. Dël filmo skaidrumo, ið karto þinoma, kas yra iðgaunama viduje.

Jei maiðai naudojami maisto uþðaldymui, verta áraðyti á filmà, pasirinktà kurorte. Tai padës rasti trumpà produktà po savaitës uþðalimo, kai sunku ávertinti, kas pasiektas maiðe (ðaldytas maistas daþnai atrodo panaðus, pvz., Suðaldytos þolës arba suðaldyti koldûnai, jei neþinome, kurie yra uþpildai. Labai grafiðka paþymëti ðaldytà maistà ið vakuuminiø maiðeliø, nes plëvelë nesiskiria, nesðaldoma á maistà, kai kalbama apie paprastø plastikiniø maiðeliø sëkmæ.

Vakuuminiai maiðeliai taip pat buvo naudojami kulinarijoje. Svarbu suplanuoti, apiplauti ar plakyti juos, o kiekvienas mëgëjø virëjas turëtø priimti gerà maiðeliø rinkiná namø virtuvëje (taip pat ir antraisiais dydþiais.

Srieginiai uþdaromi maiðeliai buvo pritaikyti kitose srityse. Kasdieniame bute jie tinka kaip saugi pakuotë, pavyzdþiui, kai nenorime, kad kaþkas ðlapia. Virð virðutinës keliaujanèiø átaisø yra maiðø rinkinys - prieð pradedant lëktuvà bûtina saugiai supakuoti visus skysèius (kosmetikà, vaistus ir kt., Kurie taip pat puikiai tinka maiðams, kuriuos bandome virtuvëje.

Didelis vakuuminiø maiðeliø privalumas yra jø nedidelis mokestis ir pasiûlymas naudoti ðá vienà gabalà kelis kartus. Pakartotinio naudojimo plane maiðà reikia kruopðèiai nuplauti. Pakuotëje turi bûti pateikta informacija apie tai, ar maiðus galima plauti indaplovëje.