Bartosiewicz madino dalio apdirbimas ir surinkimas

Daugelis Lenkijos rinkoje veikianèiø kompanijø imasi projektavimo, kûrimo, surinkimo, dulkiø ðalinimo organizacijø ir árenginiø bei pramoniniø centrinio siurbimo árenginiø. Ámonës nuolat pleèia gamybà su naujais ir modernesniais produktais, pavyzdþiui, dulkiø filtrais. Projektavimo ir statybos biuras tai sprendþia. & Nbsp; Prekës þenklo sëkmë - tai paèios gerai parengtos impulsø filtrø, patroniniø filtrø, ciklono ir stacionariø filtrø konstrukcijos, taip pat pramoninës centrinës dulkiø ðalinimo sistemos.

Sutelkiant dëmesá á paprasèiausià valdymà, visi sprendimai dël netipiniø filtrø projektavimo ar struktûriniø pokyèiø ávedimo prasidëjo labai greitai ir jø provokacija yra greita.

Siûlome standartinio varianto filtrø dydþius. Filtrus galime uþsisakyti kitoje sistemoje su maþesniais arba didesnio dydþio maiðeliais. Standartiniuose árenginiuose tarp maiðø aðiø yra 200 mm. Klientas tikisi, kad jie sudarys 250 mm.

lt.a-mi-go.eu dietonus kaina kontaktas tel nrDietonus kaina kontaktas tel nr

Visiems dulkiø ðalinimo árenginiams privalome individualiai atitikti filtravimo vilnos dizainà ir formà bei filtravimo ir regeneravimo parametrus. Atsiþvelgiant á lakiosios kûno temperatûrà, dulkiø stiliø ir defektus, vandens garø, rûgðtiniø ar ðarminiø medþiagø kieká, turime atitikti atitinkamà veltinio veltinio tipà. Maiðai gali bûti supakuoti su ávairiø tipø adata (poliesteriu, poliamidu, poliakrilnitrilu, Dralon T, Ryton, Nomex, teflonu ir tt, turinèiais turtingø gydymo bûdø. Atskyrimo árenginio investuotojas ar projektuotojas atlieka koregavimus. Ámonës teikia visas þinias filtravimo medþiagos ir filtravimo bei regeneravimo parametrø rinkinyje.

Dulkiø filtravimas, ðie filtrai gali turëti valdymo spintos su naujomis iðleidimo voþtuvø valdymo sistemomis:su laiko kontrole, kuriame galime nustatyti impulsø periodà ir regeneracijos daþnumà,su ðvinu, kuriame yra impulsinis laikotarpis, du regeneravimo daþniai ir virðutinë bei apatinë srauto atsparumo riba, \ tprogramuojamas ant valdiklio, kuriame numatomi regeneravimo parametrai.

Filtruose gali bûti ávairiø dydþiø áleidimo ir iðleidimo angø.