Barbie mados dou youtube

Praëjusá ðeðtadiená buvo padaryta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai sukûrë artëjanèiam sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Gerai suplanuota paroda buvo artimiausioje detalëje ir viskas atëjo be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie buvo pagaminti naudojant visiðkai skirtingus ir sudëtingus audinius su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti tik ið nërimo. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiams, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su visomis þiedinëmis sankryþomis, dekoruotomis nëriniais ir ádomiomis gëlëmis.Po pasirodymo buvo paruoðtas graþios vestuviø suknelës aukcionas, daugiausia pagamintas paskutinei progai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuriam reikëjo likti anonimiðkai. Be to, taip pat buvo parduodami keli moderniausios kolekcijos drabuþiai. Pajamos, gautos ið paskutinio aukciono, bus perkeltos á netoliese esanèià vaikø namà. Reikia pabrëþti, kad bendrovë dþiaugiasi galëdama remti ávairius laimingus ir efektyvius veiksmus. Jos savininkai pakartotinai pristatë savo darbus aukcionams, o pardavimas buvo netgi apsilankymas tam tikroje gamykloje.Kompanijos atstovas mums papasakojo, kad paskutinë kolekcija bus pristatyta parduotuvëse geguþës mënesá. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë turi kompiuterinës prekybos prielaidà, kurioje bûtø matomø kolekcijø, iðskyrus stacionarias parduotuves.Mûsø drabuþiø prekës þenklas egzistuoja vien tik tarp didþiausiø drabuþiø gamintojø. Visoje ðalyje yra nedaug gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, paskutiniø labiausiai ádomiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà kartà ði þaidimø kolekcija vienija su þinomais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra tokios populiarios, kad net prieð steigiant parduotuvæ, tuos, kurie nori rengti ilgà eilæ nuo ryto. Ðios kolekcijos yra iðleistos ðià dienà.Ðios kompanijos poveikis daugeliui metø yra labai populiarus tarp gavëjø, net ir uþsienyje. Raðydami apie jà, netikslinga nekalbëti apie pasitenkinimà, kurá jis gavo, ir á kurias áeina, kad produktai yra aukðèiausios kainos.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Vienkartinë drabuþiø kaina