Augalo kasos aparatai

Kasdieninis kasos aparatas yra privalomas kitiems verslo veikëjams ir jø pajamos virðijo Finansø ministerijos uþsakytas vertes.

Dienos sistemoje turi bûti iðduodamas kvitas bet kuriam kliento ásigytam produktui, kuris yra skundo gavëjui pagrindas, o finansinæ veiklà sukëlusiai moteriai - platforma pateikti kartu su iþdo pavadinimu.

Kad tai ávyktø, bûtina spausdinti kasdienines fiskalines ataskaitas ir mënesines fiskalines ataskaitas. Fiskalinë ataskaita (arba kasdieninë arba mënesinë yra kasos aparato raðtas, kuriame pateikiama informacija, pvz., Apyvarta ir mokestis tam tikru laiku (dienà arba visà mënesá, nurodant konkreèius mokesèiø tarifus ir neapmokestinamà pardavimà. Tokio apraðymo tikslas - parodyti kasdienines ar mënesines bruto pajamas, nurodant skirtingus PVM tarifus.

Kada spausdinti kasos ataskaitas?

Kaip atsitiko, yra dviejø rûðiø fiskalinës ataskaitos: kasdien ir kas mënesá. Kadangi vieninteliai pavadinimai rodo kasos aparato ataskaitas, jos yra pateikiamos kasdien ir kartà per mënesá.

Kasdieninë fiskalinë ataskaita atspindi pardavimà konkreèià dienà, jos tikslà arba iki 24:00. Taip pat galite jà iðspausdinti vëliau, bet prieð pirmà dienà kità dienà. Taèiau vienas turi bûti skaièiuojamas tarp dalyviø, kad spausdinimas po vidurnakèio bus kitokia data. Kasdieninë fiskalinë ataskaita parodys bendrà sumà, uþ kurià buvo parduotos tos didelës dienos parduodamos prekës.

Mokesèiø tarnyba reikalauja ir mënesio fiskalines ataskaitas. Mënesinës fiskalinës ataskaitos turi bûti pateiktos geguþës pabaigoje iki vidurnakèio, prieð pirmà pardavimà antrà dienà, kuri sukuria naujà mënesá. Mënesinë ataskaita yra medþiaga, atspausdinta ant sumos, kuri moko visas anksèiau spausdintas kasdienines ataskaitas. Tokia ataskaita rodo mums sëkmës sàraðà tam tikru mënesiu. Mënesio ataskaita pateikiama tik kartà per mënesá.

Jei dienos ar mënesio ataskaita daroma po vidurnakèio, bet prieð pirmà pardavimà ir ataskaità bus dar vienas momentas, nieko nëra nusiminusi, nes nëra reikalo pateikti sprendimus ðiuolaikinëje medþiagoje.