Allegro dulkio surinkejas

Dulkiø surinktuvas, pagamintas kartu su atex (dulkiø surinkimo patarimu, yra filtravimo, maiðymo situacijoje, su grandininiu konvejeriu, suprojektuotas paprastiems ir dideliems dulkiø ðalinimo árenginiams su pasiûlymu iðplësti perspektyvas.

Didesnës þaliavos frakcijos daþnai yra atskirtos dulkiø surinktuvo iðsiplëtimo kameroje. Atskleista medþiaga yra siûloma per grandinës konvejerá á sukamojo voþtuvo vietà, todël slëgis iðkraunamas filtro iðorëje be slëgio.

Kasdieniame darbe pagrindinis dujotiekis rekomenduoja dulkëtà orà. Tada á dulkiø surinktuvà patenka dulkëtas oras. Prie áëjimo á filtrà yra atbuliniai voþtuvai, kurie matomi áprastu dulkiø surinktuvo veikimu. Sklendës uþdarymas vyksta iðjungus ventiliatoriø.

Kai oras yra dulkiø surinktuvo áleidimo kameroje, jis patenka á iðsiplëtimà, todël didelës frakcijos patenka á piltuvo dugnà. Medþiaga, surinkta á dulkiø surinkimo piltuvà, perneðama per grandinës konvejerá, kad gautø medþiagà. Po medþiagos surinkimo taðku yra sukamasis voþtuvas, dël kurio temà iðkraunama ne dulkiø surinktuve. Frakcijos, kurios netrukus nukrito á filtro dugnà, perkeliamos á filtrø movas. Baigæ filtravimo maiðus, ið dulkiø surinktuvo iðleidimo kanale patenka ðvieþias oras.

Visø moduliø gale pasirinktas 1,1 kW arba, pasirinktinai, 2,2 kW regeneravimo ventiliatorius, kuris padeda valyti maiðus sukuriant oro srautà su atvirkðtine srauto kryptimi, kartu su ádiegta seka. Regeneracinio ventiliatoriaus variklis turi stabdá, kuris neleidþia ventiliatoriui sukti po apdailos, o tai maksimaliai padidina valymo proceso efektyvumà ir sumaþina triukðmo lygá. Daugiausia regeneracinis ventiliatorius yra 50 Hz veikimui, kuris yra svarbus 1,1 kW varikliui. Taèiau galite maksimaliai padidinti iki 60 Hz valymo ventiliatoriø efektyvumà, kurá leidþiama naudoti 2,2 kW varikliais. Filtravimo maiðeliai dulkiø surinktuve yra iðvalomi pagal jø funkcijas (on-line, taip pat po jo iðjungimo.