2 meto amthiaus psichikos

Kiekvienas ið mûsø kartais turi blogesnius momentus bute, kartais prislëgti ar nerimauti. Daþnai tokios nuotaikos yra neigiamø ir stresiniø ávykiø mûsø gyvenime rezultatas, kurio mes neturime átakos. Mylimojo mirtis, draugo praradimas, santuokos nutraukimas, ligos, praradimas ar darbo pasikeitimas - blogos psichikos gerovës sàlygos ið tikrøjø gali bûti labai daug. Sveika, kad tokiø formø átakoje jauèiatës priblokðti, prislëgta ir silpna. Taèiau tokia valstybë turëtø praeiti savaime, laiko galioje, anksèiau ar vëliau. Kaip tai padaryti, kai tai neávyksta?

Ar jauèiatës nuolat depresija ir priblokðti, blogos bûsenos tæsiasi visà savaitæ? Ar jûs juos prarasite ryðá su þinomais arba nepaisydami savo pareigø? Atminkite, kad ne kiekviena þaizda iðgydo save. Kartais turëtume imtis profesionalios pagalbos - èia nieko blogo. Kai neigiamø ávykiø poveikis perëmë jûsø namø prieþiûrà, gali bûti naudinga psichikos sveikatos klinika.

Psichiatrijos klinikos prasme yra patikrintø ir sertifikuotø gydytojø (psichologas, psichiatras, seksologas, psichoterapeutas. Savo pusëje galite átraukti kompetentingà dëmesá ir pagalbà. Prieðingai nei teigia bendra nuomonë, ðiø specialistø pagalba nëra skirta tik moterims, kenèianèioms nuo sunkios psichikos ligø - prieðingai - visi, kurie psichikos pramonëje yra nervingi, jau seniai nusiminæ, net jei simptomai nëra labai sunkûs. Nepaisydami blogos nuotaikos, mes galime sukurti tokias ligas kaip depresija ir neurozë. Jie þymiai sumaþina pacientø uþdarbá, taèiau jie yra visiðkai gydomi, gydymas gali uþtrukti.

Pirmajame psichikos sveikatos klinikos posëdyje jûs turësite teisæ susitikti su psichologu konsultaciniame susitikime. Toks susitikimas baigiasi diagnozuojant, teikiant informacijà ir nustatant tolesnius veiksmus, kurie gali bûti naudojami, pavyzdþiui, kreiptis á psichiatrà arba psichoterapijà su terapeute.